sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

L. R. Sako: Nevzdávejme se, pečujme o svou zemi, o své domovy

Přinášíme plně znění dopisu, který adresoval chaldejský biskup a babylónský patriarcha Louis Raphaël I. věřícím u příležitosti vánočních svátků.

L. R. Sako: Nevzdávejme se, pečujme o svou zemi, o své domovy

Sestry a bratři,

Syřané a Iráčané, žijící s obavami a starostmi, a lidé na Blízkém východě, kde jsou děti a civilisté oběťmi kruté války, miliony lidí vyhnáni ze svých domovů, ze svých zemí a žijí v tragických podmínkách poté, co byla zničena infrastruktura jejich měst. Nyní přicházejí Vánoce, aby nám připomněly důležitost míru a jeho obrovskou potřebu. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ je zvolání, které je zaměřeno na oživení naší víry a nadšení uskutečňovat spravedlivý a trvalý mír pro celé lidstvo, který upevňuje pouta bratrství a posiluje vzájemné soužití proti fanatismu, extremismu a násilnému jednání.

To, co bylo sděleno pastýřům o Vánocích, je dobrou zprávou i pro nás. „Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid“ (Lk 2,10-11). Svěřme se tedy této milosti, která nám nabízí klid a radost. Tato dobrá zpráva není jen zbožným přáním. Je to celoživotní projekt, který může realizovat ten, kdo jej dokáže pochopit a nacházet v něm radost. A týká se také těch, kdo mají odvahu jej zahájit a byli znovuzrozeni shůry. Ti, kteří jsou schopni postavit se před Boha a očistit své srdce a mysl tím, že věnují svou lásku Bohu a jeho lidu.

Sestry a bratři,

skrze narození Ježíše Krista se nám Bůh přiblížil, stal se Immanuelem, což znamená „Bůh je s námi“. Od počátku až do věčnosti si přeje být Bohem lidí, nikoli Bohem bez lidí. Proto je příběh Ježíše Krista příběhem Boha, který se kvůli nám vtělil, aby byl s námi, abychom my mohli být svobodní a šťastní.

O Vánocích zpíváme o lásce a míru. Zde je příklad jedné z našich písní: Na Vánoce láska kvete, aby vytlačila nenávist a oheň války pohasl. Nabízíme-li sklenici vody žíznícímu, oblékáme nahé, stíráme slzy z očí a naplňujeme srdce nadějí, žijeme v duchu Vánoc. Když v nás umírá duch pomsty, když nenávist mizí z našich srdcí, žijeme v duchu Vánoc, což znamená žít s hodnotami lásky a radosti jeden s druhým a neohlížet se na minulost.

Vánoce nabízejí nový život a lepší budoucnost, jak uvedl papež František, který nás vyzval, abychom „vedli život míru, po kterém lidstvo touží a který ukončí všechny války a boje“. V důsledku toho je naléhavě zapotřebí dospět k národní jednotě v Iráku, a to na obou úrovních - jak celoirácké, tak na úrovni regionální vlády (Kurdistánu). Je rovněž nezbytné, abychom nyní přijali novou kulturu pro nové období, která nám zajistí klidné společné soužití. Iráčtí představitelé tudíž musí vybudovat silný občanský stát, revidovat současný vzdělávací systém, kmenovou mentalitu, jež má sklony k pomstě a závistivosti, a nahradit ji mentalitou otevřené kultury, která bude usilovat o ozdravení lidí a učit je vhodným lidským a morálním hodnotám, na nichž je založena každá integrovaná společnost.

V této vánoční době a v nastupujícím novém roce 2017 vás vyzývám, abyste zintenzivnili své modlitby, aby skončily války a strádání, kterými lidé trpí, zejména civilisté včetně dětí a vysídlených rodin. Dotýká se jich i zničená infrastruktura jejich domovských měst v Iráku, Sýrii, Jemenu, Libyi i jinde na světě. Vyzývám talé světové lídry, aby vytrvale usilovali o mír a spravedlnost a chránili životy lidí a respektovali jejich důstojnost.

Sestry a bratři,

rád bych při této příležitosti vyjádřil své srdečné přání radostných Vánoc, a věřím, že jsem vám o těchto svátcích blíže než kdy jindy, takže tyto oslavy mohou oživit naději našeho lidu na návrat do domova, do země našich předků, historie a vzpomínek. Chtěl bych zde vyjádřit svou vděčnost všem těm, kteří přiložili ruce k dílu, aby zmírnili utrpení vnitřně vysídlených osob, zejména Regionální vládě Kurdistánu (KRV), církevním charitativním organizacím a občanské společnosti. Chtěl bych také poděkovat hrdinům irácké armády, Pešmergů, Lidových mobilizačních sil a irácké křesťanské populace za osvobození iráckého území okupovaného teroristy z ISIS. Cítím vaše obavy, bolest a utrpení a budu se i nadále ze všech sil snažit, abychom vás s mými bratry biskupy a kněžími všemožně podporovali.

Sestry a bratři,

v této mimořádné době vás žádám, abyste lpěli na své zemi, udrželi si své domovy a dobré vztahy se všemi složkami irácké společnosti, místo abyste ustupovali, báli se a stali se oběťmi nahodilé emigrace. Vyzývám vás, abyste se zapojili do práce humanitárních, vzdělávacích, sociálních, zdravotnických a politických institucí, a přispěli tak k šíření a propagaci tolerance, přijímání druhých, vzájemného respektu a spolupráce v rámci jednoty a rozmanitosti, na čemž lze vytvořit pevný základ pro integrovanou občanskou společnost dalekou sektářských podob, která bude ctít naši zemi a sloužit našim občanům.

Tato obtížná rozhodnutí představují projekt přežití a ochrany před vznikem nových bojů, které jinak rozdělí naši zemi a náš lid. Z těchto rozhodnutí se musí stát poselství, které bude výrazem Boží vůle pro nás. Pokud ji přijmeme s otevřeným srdcem a s radostí, stane se pro nás studnicí dobra, míru a prosperity. Závěrem bych vás chtěl ujistit, že naše církev nebude želet žádného úsilí o spolupráci s muslimskými náboženskými autoritami, občanskou společností, organizacemi a všemi lidmi s dobrou vůlí podpořit tento nadějný projekt.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok! Nechť mír zavládne v Iráku, Kurdistánu a na celém světě.11. 01. 2017, Saint Adday