sv. Julie Billiart / st 8. duben 2020

Pocházela z Cuvilly v Pikardii a od dětství měla vlohy k apoštolskému působení. Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce. Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské revoluce ji chtěli revolucionář... (pokračování)

První mše v Mosulu po 30 měsících

Světlo svíček, vůně kadidla a zvuk zvonů znovu přivedly k životu chaldejský kostel sv. Pavla v Mosulu (ve čtvrti Almajmoua’ Althaqafyia). Eucharistie, novozákonní symbol spásy všeho lidstva, je opět na oltáři. To vše se událo v neděli 24. prosince 2017, kdy Jeho Blaženost chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako slavil mši za účasti chaldejského pomocného biskupa Shlemona Warduniho, mosulského arcibiskupa syrské katolické církve Putrose Moshiho a mosulského arcibiskupa syrské pravoslavné církve Nicadema Sharafa a několika kněží.

První mše v Mosulu po 30 měsících

Atmosféra byla naplněna chválami věřících a symboliku svátku vyjadřovalo 1500 košů s potravinami, které byly ve spolupráci s iráckou charitou věnovány chudým mosulským rodinám.

Mše byla zahájena iráckou hymnou za přítomnosti několika významných osobností z Ninive, jako byl například generál Najem al-Jubouri, policejní velitel Wathiq Al-Hamdani, rektor mosulské univerzity prof. Dr. Obay Al-Dewachi, rektor ninivské univerzity prof. Dr. Muzahim Al-Khayatt, zástupci kmenů a náboženských organizací a velký zástup věřících.

Za zmínku stojí i skutečnost, že muslimská mládež z Mosulu pomáhala odklízet trosky a připravit kostel k oslavám narození Ježíše Krista a k povzbuzení křesťanů k návratu do města, jež bylo původně křesťanské a v němž vznikla chaldejská liturgie. Dalším slibným projevem tolerance byl deset metrů vysoký vánoční strom umístěný a nazdobený na náměstí.

Ve svém kázání patriarcha Sako poblahopřál lidu z Ninive k osvobození města od Islámského státu a k oslavám Vánoc 2017 v Mosulu; ocenil mladé muslimy, kteří pomáhali s úklidem kostela a jeho přípravou na tuto „mimořádnou“ slavnost; vyzdvihl význam toho, že se křesťanští i muslimští duchovní zaměřují na budování osvícené lidské bytosti, jež s pomocí Boží lásky a milosrdenství představuje skutečný kostel či mešitu, a nesoustředí se jen na kamenné budovy.

Jeho Blaženost dále naznačila, že po třech a půl letech ničení nás naše láska k Bohu a k sobě navzájem přivedla o těchto požehnaných vánočních svátcích, abychom se tu shromáždili a modlili se za mír a stabilitu v tomto starobylém městě, jako se to děje i v ostatních iráckých městech a v celém regionu. Rok 2018 je již nedaleko a všichni vyhlížíme lepší a úspěšnější budoucnost.

Patriarcha Sako dodal, že Kristovo narození přineslo mír, lásku a celosvětové bratrství. To vyjadřuje andělský chvalozpěv: „Sláva na výsosotech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ Ve skutečnosti to je reálný, dlouhodobý projekt ztělesněný Kristem, jenž by se měl zabydlet v srdci každého člověka, aby ve světě zavládl mír.

Při této příležitosti vyzýváme všechen mosulský lid, aby pozvedl svůj hlas k potlačení temnoty extremismu, diskriminace a konfliktů a nahradil ji pokojem, tolerancí, láskou, svobodou, důstojností a kultivovaností. Právě to udělali tito mladí muslimové a my vyzýváme mladé křesťany, jezídy a další menšiny, aby se k nim připojili. Tato solidarita v různorodosti je nadějí, která povzbudí vysídlené rodiny k návratu do Mosulu a k pokojnému a radostnému životu.

Jeho Blaženost uzavřela: „Toto je křehký a nebezpečný obrat, proto musíme přemýšlet o nových způsobech řešení problémů prostřednictvím pokojného dialogu, porozumění, respektu a solidarity. Měli bychom jeden druhému podávat ruku a bránit Mosul, naši vlast, soužití a dobré vztahy. Musíme se rovněž zříci extremismu, násilí, sektářství, konfliktů a vyhýbat se kapitulantství, jež by nakonec znamenalo předat naši vlast těm, kdo se snaží rozsívat konflikty.

A na závěr věřím, že musíme být umírnění, mít otevřenou mysl a vrátit se k ústavnímu, právnímu a státnímu myšlení, abychom podporovali, uchovávali a bránili práva a důstojnost nás všech.

My křesťané jsme součástí této různorodé a nádherné irácké tkaniny a musíme zůstat spjatí s naší vlastí a proměnit ji ve svědectví lásky, míru, spolupráce a prosperity.

Všem Iráčanům přeji požehnaný rok míru, stability a prosperity.

13. 01. 2018, Saint Adday