sv. Kleofáš / pá 25. září 2020

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu... (pokračování)

Tajemství

Náboženství má svá tajemství. Bez nich by byl lidský život jen rozumovým plaváním a šploucháním citů na hladině nepoznaného. My se přesně v polovině srpnových dnů s velkým tajemstvím setkáváme. A pokud se do něj ponoříme jako ryba do průzračné vody, nebudeme litovat. Nevadí, že náš rozum je v té chvíli pozadu. Srdce to vnímá.

Tajemství

Jestliže technika pomáhá člověku ve viditelném světě, pak Boží slovo nabízí svou pomoc v životě, kam lidský mozek nedosáhne. V Bibli se o Panně Marii mluví jako o té, kterou velebí všechna pokolení. Není to přelud a naše fantazírování. Ani to není přání, které je otcem myšlenky. Je to život, který byl přenesen do nebe. My Pannu Marii nezbožšťujeme. Tajemství jejího života souvisí s Ježíšem – Bohem i člověkem. Kdyby totiž Bůh ve svém Synu nepřijal lidské tělo, zůstal by pro nás Bohem vzdáleným a nedosažitelným, byl by jakousi chladnou duchovou bytostí. Ale že se vtělil, uskutečnilo se, co tenkrát řekli proroci, že Bůh je s námi, že je Emanuel.

Maria je Matkou Krista, je Bohorodičkou. Nosila Ježíše ve svém těle. Bůh tedy nemohl připustit, aby její tělo podlehlo porušení. V okamžiku, kdy naplnila svůj pozemský život, byla proměněna. S produchovnělým tělem vstoupila do slávy a my to nazýváme Nanebevzetí Panny Marie. Je Ježíši podobná. Není bohyní, ale je první z celého stvoření. Díky svému Synu má mimořádné postavení v nebi. A tak jako je Matkou Páně – Matkou Jeho těla, je i Matkou nás všech. Bůh to tak chtěl a my jsme si to nevymysleli, ani Církev si to nevymyslela a nepovýšila ji na její místo, kde je. Důvěřujme jí, utíkejme se k ní. Je naší prostřednicí k Bohu. Je žebříkem, po kterém sestoupil Ježíš Kristus, Syn Boží dolů k nám a po kterém my vystupujeme k Němu. A žebřík, jak známo, má dvě ramena. To je Mariina náruč. Ty příčky jsou slova pravdy a skutky lásky v nás. Po nich se přibližujeme do nebeské Ježíšovy slávy. Nezapomeňme na to. Pán Bůh nám dal na cestě k nebi Ježíše a Marii. Ta dvě jména si vpišme do srdce.

P. Jakub Berka OPraem.

12. 08. 2020, RC Monitor 16/2020