sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny

Aktuálně platná krizová opatření nezakazují veřejné konání bohoslužeb. Omezení volného pohybu účinné od čtvrtka 22. října, kterým se nahrazují dosavadní omezení, se nedotýká možnosti konat bohoslužby a účastnit se jich. Vláda výslovně umožňuje konání shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím; pouze omezuje počet jejich účastníků na 100 osob. Každá bohoslužba je současně shromážděním podle zákona o právu shromažďovacím. A protože současné krizové opatření vlády nestanovuje pro bohoslužby zvláštní úpravu, je třeba použít úpravu obecnou.

Bohoslužby jsou usnesením vlády povoleny

Jak bohoslužbu svolat?
Bohoslužba nemusí být oznámena obecnímu úřadu jako jiná shromáždění. Může být svolána stejným způsobem jako v běžné době. Vzhledem k současné situaci je vhodné na nástěnku nebo dveře kostela umístit např. tuto informaci: "Konání bohoslužeb upravuje čl. III. usnesení vlády ze dne 22.10.2020 číslo 1078, podle kterého se může shromáždění účastnit nejvýše 100 účastníků a to po 20 členných skupinách, mezi nimiž bude vzdálenost 2m."

Kolik osob se může bohoslužby zúčastnit a jaké jsou podmínky konání?
Celkově smí být na bohoslužbě 100 osob (včetně kněze a přisluhujících). Tyto osoby musí být rozděleny do skupin po 20, mezi skupinami je třeba dodržovat rozestupy v délce 2 metrů. Všichni účastníci musí nosit roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Co když zasáhne policie?
Je možné, že policie pod dojmem mylných informací o obsahu krizových opatření zasáhne. Jestliže se bude chtít pokusit bohoslužbu ukončit či pokutovat její účastníky anebo jinak zasáhnout, je třeba postupovat takto:

1. Upozornit, že konání bohoslužby je výslovně povoleno čl. III. usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, o přijetí krizového opatření, publikovaným pod č. 424/2020 Sb. Policie nemá pravomoc konání bohoslužby ukončit ani sankcionovat její účastníky.

2. Kněz ani přítomní věřící by neměli souhlasit s uložením pokuty, neměli by vůbec nic podepisovat a měli by ústně trvat na proběhnutí správního řízení.

3. V případě, kdy policie bude trvat na ukončení bohoslužby, uposlechnout výzvy policie.

4. Vyhledat odbornou právní pomoc.

5. Je vhodné mít videozáznam z mobilního telefonu kvůli případnému správnímu řízení.

Může se stát, že se jedná o opomenutí v krizovém opatření a že vláda dodatečně podmínky konání bohoslužeb v kostelích nebo pod širým nebem zpřísní anebo je zakáže?
V současném chaosu nelze vyloučit nic. Právo projevovat své náboženství navenek bohoslužbou (ať již ve venkovních nebo ve vnitřních prostorech) je výslovně uvedeno v Listině základních práv a svobod. Lze ho omezit pouze zákonem, z legitimního důvodu. Chce-li vláda omezit konání bohoslužeb, měla by tato omezení mít stejné parametry jako omezení jiných shromáždění podle shromažďovacího zákona. V případě shromáždění ve vnitřních prostorách by mohlo být omezení přísnější než v případě shromáždění pod širým nebem, ale mělo by být vždy proporcionální - např. v závislosti na velikosti kostela či jiného vnitřního prostoru.

Tomáš Hromek, advokát

23. 10. 2020, RCM