sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Doba svatopostní: Odvrácení se od zlého k dobru

Přijali jsme na čelo popelec na znamení obrácení a pokání. Otevřme tedy srdce pro oživující působení Božího slova. Postní doba – vyznačující se častějším nasloucháním tomuto Slovu, intenzívnější modlitbou, odříkavým, ukázněným a kajícným životním stylem – ať je nám pobídkou k obrácení a k upřímné lásce k bratřím i sestrám, zvláště těm potřebným. Ať nás vede Maria, bdělá a poslušná panna a pokorná služebnice Páně, abychom my tak mohli dojít v obnoveném duchu k radostnému slavení Velikonoc.

Doba svatopostní: Odvrácení se od zlého k dobru

„Obraťte se ke mně celým srdcem.“ Tato výzva k obrácení je dominantním tématem, které prostupuje všemi prvky liturgie postní doby. Ve vstupní antifoně Popeleční středy se praví, že Pán nechce trestat za hříchy, ale žádá obrácení, a lid je v ní vyzýván, aby začal svou „duchovní obnovu“. Prorok Joel (2,2–13) nás vybízí k návratu k Hospodinu „celým srdcem v postu, nářku a pláči, neboť Hospodin je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí“. Boží příslib je tedy jasný, pokud lid poslechne výzvu k obrácení, Bůh nechá triumfovat své milosrdenství a jeho přátelé budou naplněni hojnou přízní.

V 50. žalmu prosíme Pána, aby „nám stvořil nové srdce“ a „obnovil v nás ducha vytrvalosti“. V evangeliích nás pak Ježíš varuje před červotočem samolibosti, jenž vede k okázalosti, přetvářce, povrchnosti a sebeuspokojení, a zdůrazňuje potřebu živit opravdovost srdce. Zároveň nám Ježíš ukazuje na prostředek, jak v tomto úmyslu růst, tj. pěstováním důvěrného vztahu k nebeskému Otci. Dále Pán ukazuje, jak zvítězit v boji mezi tělem a duchem, mezi dobrem a zlem, v boji, který poznamenává celou naši existenci: jsou to tři užitečné prostředky – modlitba, almužna a půst.

P. Justin Berka O.Cist
konventuální převor kláštera Naší Paní ve Vyšším Brodě


12. 03. 2021, RC Monitor 5/2021