sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Svatý Vojtěch a Josef kardinál Beran

Ve druhé polovině dubna to budou tři roky od přenesení ostatků pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana do pražské katedrály. Tito dva velcí pražští biskupové mají společného více, než by se na první pohled zdálo. Oba muži se vyznačovali velikou horlivostí v péči o sobě svěřený lid, jeho víru, a život z této víry, kde důsledkem je i růst křesťanstvím formované kultury v nejširším smyslu.

Svatý Vojtěch a Josef kardinál Beran

Právě tato horlivost byla u obou mužů důvodem, proč opustili svou službu u sobě svěřeného lidu, a pobývali mimo Čechy. Sv. Vojtěch odešel se svým bratrem Radimem do Říma a reformních klášterů v Itálii. Josef Beran byl uvězněn a po krátkém pobytu v terezínské tzv. Malé pevnosti byl poslán do koncentračního tábora v Dachau. Po několikaletém pobytu mimo svou diecézi se oba vrací ke své službě. Beran jen povýšen ze služby kněze a rektora semináře k úřadu pražského arcibiskupa. Oba také zažili, že jim byli vládnoucí mocí zabíjeni jejich blízcí. U sv. Vojtěcha to bylo v září 995 na Libici vyvraždění jeho příbuzných. Josef Beran zažil během věznění v koncentráku vraždu, nebo utrápení řady svých spoluvězňů.

Po návratu do své vlasti pak ve své službě pokračovali, a začali brzy narážet na tvrdá a polopohanská srdce mnoha svých současníků. Oba znovu opustili úřad. Sv. Vojtěch se později stal misionářem a mučedníkem, který byl pohřben v Prusku a později v polském Hnězdně. Josef Beran byl po 16 letech internace prakticky vypovězen do Říma bez možnosti návratu do své vlasti. Po své smrti byli oba důstojně pohřbeni nedaleko místa, kde zemřeli. Teprve po řadě let byly jejich ostatky vyzvednuty a přeneseny do svatovítské katedrály. Sv. Vojtěch byl přenesen na konci léta 1039 a Josef Beran v dubnu 2018. Myslím, že i některé vlastnosti, měli tito dva horliví pastýři naší diecéze společné. Kromě zmíněné horlivosti a hlubokého zájmu o Boha, lidi, jejich víru a křesťanský způsob života to byla i jistá pevnost, možná až paličatost. Josef Beran o sobě prý říkával „Jsem zkrátka Beran.“ Prosme Boha, abychom také na přímluvu těchto dvou horlivých biskupům měli dobré pastýře. Zvláště prosme za otce kardinála Dominika i za výběr jeho nástupce.

P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek

22. 04. 2021, RC Monitor 8/2021