sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Stabat Mater dolorosa

Čtenáři, pohleď na Marii pod křížem a uč se, co je milosrdenství. Svou duši přibliž pukajícímu srdci věčné Panny, když její jediný syn byl světem odsouzen a ubit. A ona stojí, nedrží ji žádný člověk, podpírají ji samotní andělé a takovou bolest nelze bez víry přestát. Jak hustý a tmavý mrak se nad člověkem rozprostře, když dítě milované do lůna země spouštíme.

Stabat Mater dolorosa

Milosrdenství a věrnost se setkaly v Marii. Milosrdenství, které trpí kvůli milovanému, a láska, která jen vše prohlubuje a jitří. Věrnost však dodává sílu, aby člověk učinil další krok. Věrnost k povolání, které mi bylo svěřeno, a já uprostřed učedníků se sedmi meči v srdci mám dodat odvahu těm statným mužům ve večeřadle? Vždyť co já vím a co znám? Kalich žalu musím pít a stojím.

Kolik bolesti svět skýtá pro toho, kdo není bezcitný. A pravý Boží ctitel u kříže zkroušen své srdce vylévá, stojí jak rákos ve větru a vítr ho ohýbá. Avšak takový život zapouští mohutné kořeny, spojuje bolest svou s bolestí Kristovou, a snad i skrze nás skane Boží slza nad světem a zavlaží zem svým dotekem.

Stát pod křížem je privilegium a nebojme se i pokleknout, protože na kříži je Bůh a jen Jemu náleží klanění.

Maria má, kéž Ty sama dáš mi nést smrt Krista Pána, přijmout ránu za ranou.

P. Ondřej Špinler

03. 05. 2021, RC Monitor 9/2021