sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví II.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví II.

Když slavně byl prohlásil, že ten, kdo svou manželku propustil a jinou pojal, cizoloží, pravili učedníci: „Je-li takový způsob člověka s manželkou, není dobře se ženit.“ Ježíš odpovídaje jim ukázal na to, kterak jedni nuceně v bezženství žít musí, druzí že pro království boží panictví se oddávají (Mat. 19, 10. 12.) Pán chce říci: Jedni-li nuceně bez ženy jsou, a druzí pro věčnou odplatu bezženství dobrovolně na sebe berou, i tomu, kdo rozveden je od manželky své, nesmí býti za těžko zdrženlivým býti. Pro království nebeské může a má býti zdrženlivým. Ale nenaříkej, že tato oběť je snad přese všecku naději věčné odplaty příliš těžká. Hle, tvůj Bůh a Vykupitel nedal tobě jenom přikázání zdrželivosti a zaslíbení věčné za to odplaty, ale také tě posiluje, abys vůli jeho vykonal. Za tím účelem dal ti prostředky, kterými církev ti přisluhuje a k jichž užívání církev ustavičně tě napomíná. Jsou to: modlitba, slovo boží, oběť mše sv., svátosti. Užívej těchto prostředků a co miliony za těchže okolností vykonali i tobě se podaří. I ty, bojuje, zvítězíš a po vítězství dobudeš slávy.

P. Hamerle, O. CSsR. a P. Schroller, F. CSsR., Chcete popravu neb opravu manželství, Brno: papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1906

Text převzat se svolením z online knihovny http://librinostri.catholica.cz.

30. 05. 2021, librinostri.catholica.cz / RC Monitor 10/2021