sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví IV.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví IV.

Hlavní přednost manželství
Vše, co jsme dosud v manželství obdivovali, korunoval Bůh darem, který zastiňuje všecky ostatní přednosti. Kdo aspoň částečně pochopí tento dar, – neboť zcela jej pochopiti a oceniti nedovede nikdo, – zachvěje se v posvátném úžasu a neodolá, aby neslíbil: Všecky svody světa ani všeliké hrozby mne nezlákají, abych znesvětil své manželství, byť jen stínem špatného smýšlení. Lidská řeč nestačí vyjádřiti a oceniti tento dar, – dar ze všech nejvzácnější. Kde kdo musí se pokusiti, aby vnikl v jeho hlubiny. Který dar, která přednost je to? Viděli jsme, že Bůh udělil rodičům ze své stvořitelské síly tolik, aby mohli obrysy svého těla v úzkém spojení přenésti na své dítko a v tomto novém životě jaksi sami znovu obživli. Avšak stvořiti duši k obrazu a podobenství Božímu, tedy s rozumem a svobodnou vůlí, může pouze všemohoucí Bůh. Jedině On dává dítěti duši a činí je takto podobným svému obrazu. A protože vše ostatní, čeho se dítěti dostává od rodičů, pochází od Boha, jest vlastně každé dítě spíše dítětem Božím než dítětem rodičů. Jaké zářivé štěstí prozrazují často slova: „Naše dítě,“ když jimi rodiče označují hodného syna nebo dobrou dceru! Jak zkrášlí a obnoví toto slovo lásku manželskou! Neboť sladká jsou pouta, která v bytosti dítěte tajuplně spojují rodiče a děti v jednu rodinu. Stvořitel vložil do bytosti dítěte duši sobě podobnou a tato podobnost jest jeho nejvyšším důstojenstvím; proto zaujímá dítě v rodině místo nejpřednější... a to také je příčinou, že rodiče se přibližují k Bohu tak, jako v celém pořádku Boží přírody neviděti. Jejich dítě jest současně dítkem Božím a dítě Boží současně jest dítětem jejich. Vyslovujeme to s posvátnou bázní – a přece je to úplná pravda.

P. Hamerle, O. CSsR. a P. Schroller, F. CSsR., Chcete popravu neb opravu manželství, Brno: papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1906

Text převzat se svolením z online knihovny http://librinostri.catholica.cz.

18. 06. 2021, librinostri.catholica.cz / RC Monitor 12/2021