sv. Antonín M. Klaret / so 24. říjen 2020

Pocházel ze Sallentu v Barcelonské provincii. V rodné Katalánii se stal tkalcem, farářem, apoštolským misionářem a založil kongregaci misionářů Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Roku 1850 se stal arcibiskupem v... (pokračování)

Jsme povoláni, abychom se stali svědky, což bude znamenat mučednictví

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, pronesl následující kázání 12. srpna ve francouzském historickém parku Puy-du-Fou. Dnes večer přinášíme mešní oběť za klid duší všech dobrovolníků z Puy-du-Fou, kteří zemřeli od doby, kdy bylo před čtyřiceti lety započato toto nádherné dílo. Každý večer vy všichni, kdo se tu scházíte, probouzíte svou prací vzpomínku na toto místo. Hrad Puy-du-Fou s jeho ruinami, opuštěný lidmi, se zde tyčí jako výkřik k nebesům. Jeho zničené nitro připomíná svět, který čelil nenávisti k víře, připomíná lid, který povstal: lid z Vendée!

Jsme povoláni, abychom se stali svědky, což bude znamenat mučednictví

Moji drazí přátelé, tím, že každý večer dáváte těmto ruinám život, navracíte život oněm mrtvým! Navracíte život všem těm lidem z Vendée, kteří zemřeli pro svou víru, za své kostely a za své kněze.

Vaše dílo povstává z této země jako zpěv, jenž přináší vzpomínku na mučedníky z Vendée! Navracíte život 300 000 mužů, žen a dětí, kteří padli za oběť vládě teroru!

Propůjčujete svůj hlas všem těm, kdo chtěli „Teror“ umlčet, protože odmítali lež ateistické ideologie!

Ctíte všechny ty, které chtěli uvrhnout v zapomnění, protože jim neumožňovali svobodu věřit a obětovat mši, o niž je chtěli připravit!

S veškerou vážností vám říkám: vaše dílo je spravedlivé a nezbytné!

Prostřednictvím svého umění, svého zpěvu a své technologické zdatnosti konečně nabízíte důstojný hrob všem těmto mučedníkům, které revoluční nenávist zanechala nepohřbené a opuštěné napospas psům a havranům!

A proto je vaše práce mnohem více než pouhé lidské dílo. Mnohem více připomíná dílo církve. Vaše práce je nezbytná! Protože se zdá, že naše doba je paralyzována! Jelikož čelíme diktatuře relativismu, jelikož čelíme novému ideovému terorismu, který se opět snaží vyrvat Boha ze srdcí dětí, potřebujeme znovu objevit čistotu myšlenek, radostnou a vášnivou radost oněch světců a mučedníků.

Když se revoluce pokusila připravit lid z Vendée o jejich kněze, všechen lid povstal. Tito chudí lidé stáli proti dělům pouze s holemi v rukou! Stáli proti puškám a v rukou drželi jen své kosy. Stáli proti nenávisti davu tyranů a měli jen své růžence, modlitby a Nejsvětější srdce vyšité na hrudi!

Bratři, lid z Vendée prostě uskutečnil to, čemu nás učí biblické verše určené pro dnešní den. Bůh není v hromu a blesku, není v síle a pokřiku vojska. Ukrývá se v šelestu vánku!

Lid z Vendée čelící plánovanému a metodickému náporu „Teroru“ si velice dobře uvědomoval, že bude rozdrcen. Přesto se zpěvem na rtech přinesl oběť Bohu. Tento lid byl šelestem vánku, vánku, který se objevil, aby byl smeten obrovskou bouří ďábelských šiků.

Ale byl s ním Bůh. Boží moc se projevila v slabosti tohoto lidu! Historie – pravá historie – ví, že venkované z Vendée ve skutečnosti zvítězili. Svou obětí zastavili lež panující ideologie. Díky lidu z Vendée byla revoluce donucena odhodit masku a odhalit svou skutečnou tvář: svou nenávist k Bohu a víře. Díky lidu z Vendée se kněží nestali servilními otroky totalitního státu, ale zůstali svobodnými služebníky Krista a církve.

Lid z Vendée slyšel Kristovo volání, jež zaznělo z dnešního úryvku evangelia: „Já jsem to, nebojte se!“ Když zuřila bouře, když jejich loď ze všech stran nabírala vodu, nebáli se: taková byla jejich jistota, že po smrti bude jejich domovem Ježíšovo srdce!

Přátelé, my křesťané potřebujeme ducha lidu z Vendée! Potřebujeme jejich příklad! Stejně jako oni musíme přestat sít a sklízet, musíme opustit naše brázdy a jít bojovat - nikoli za zájmy lidí, ale za Boha!

Kdo dnes povstane kvůli Bohu? Kdo se odváží postavit se současným pronásledovatelům církve? Kdo bude mít odvahu povstat, vyzbrojen pouze růžencem a Nejsvětějším srdcem, aby čelil armádám smrti naší doby, jako jsou relativismus, indiferentismus a pohrdání Bohem? Kdo tomuto světu poví, že jedinou svobodou, za kterou stojí zemřít, je svoboda věřit?

Bratři, stejně jako naši dávní bratři z Vendée jsme dnes povoláni, abychom se stali svědky, což bude znamenat mučednictví! Dnes na Východě, v Pákistánu, v Africe naši křesťanští bratři umírají pro svou víru, drceni šiky islamistických pronásledovatelů.

A vy, lide Francie, lide Vendée, kdy povstanete s pokojnými zbraněmi modlitby a křesťanské lásky, abyste bránili svou víru? Přátelé, ve vašich žilách proudí krev mučedníků, buďte jí proto věrni!

V duchovním smyslu jsme všichni syny umučeného Vendée! I my Afričané, ke kterým přicházelo tolik misionářů z Vendée a umírali v našich zemích proto, aby zvěstovali Krista! Naším závazkem vůči nám samým je být věrni jejich dědictví! Na tomto místě nás obklopuje duch těchto mučedníků. Co nám říkají? Co nám chtějí předat?

Zaprvé svou odvahu! Když jde o Boha, neexistují žádné kompromisy! Úcta k Bohu není předmětem diskuse! A začít musíme v našem osobním modlitebním životě a uctívání. Přátelé, je na čase, abychom se vzepřeli ateismu, který rdousí naše životy! Modleme se v rodinách, stavme Boha na první místo! Modlící se rodina je živá rodina! Křesťan, který se nemodlí, který neposkytuje Bohu místo ve ztišení a adoraci, umírá!

Z příkladu lidu Vendée se musíme také naučit milovat kněžství. Vzbouřili se právě proto, že jejich „dobří kněží“ byli ohroženi. A vy mladší, chcete-li být věrni odkazu svých předků, milujte své kněze, milujte kněžství! Musíte si položit otázku: nejsem také povolán, abych se stal knězem a šel v šlépějích všech těch dobrých kněží, kteří byli za revoluce umučeni? Budu také mít odvahu dát svůj život za Krista a za své bratry?

Mučedníci z Vendée nás rovněž učí smyslu odpuštění a milosrdenství. Ačkoli čelili pronásledování a nenávisti, ve svých srdcích si udrželi živou touhu po míru a odpuštění. Vzpomeňte, jak jejich vůdce Bonchamp několik okamžiků před smrtí nařídil, aby bylo propuštěno 5000 zajatců. Buďme schopni čelit nenávisti bez zloby a zahořklosti. Jsme armádou Srdce Ježíšova a chceme být stejně jako on plni sladkosti.

A od mučedníků z Vendée se musíme naučit také smyslu pro velkorysost a štědré dávání. Vaši předkové nebojovali za své zájmy. Neměli co získat.

Dnes nás učí lidskosti. Žijeme ve světě poznamenaném diktaturou peněz, prospěchu, bohatství. Radost ze štědrého dávání je všude opovrhována a pošlapávána.

Ale jedině láska, která je bezplatným darováním vlastního života, může přemoci nenávist k Bohu a člověku, jež je živnou půdou každé revoluce. Lid z Vendée nás učí odolávat všem těmto revolucím. Ukazuje nám, že tváří v tvář ďábelským šikům, stejně jako tváří v tvář nacistickým vyhlazovacím táborům a komunistickému Gulagu, tváří v tvář barbarství islamismu existuje jenom jediná odpověď: darování sebe sama, celého svého života. Jedině láska přemáhá moc smrti!

I nyní, snad více než kdy dříve, chtějí revoluční ideologie zničit přirozený prostor pro darování sebe sama, pro radostnou štědrost a lásku! Mluvím o rodině!

Genderová ideologie, opovrhování plodností a věrností, jsou novými slogany této revoluce. Rodiny se staly novým Vendée, jež má být vyhlazeno. Jejich likvidace je metodicky plánována, stejně jako tomu bylo kdysi s Vendée.

Tito noví revolucionáři mají strach ze štědrosti velkých rodin. Vysmívají se křesťanským rodinám, protože ztělesňují vše, co oni nenávidí. Jsou odhodláni útočit na Afriku novými ďábelskými šiky, aby naléhaly na rodiny a donutily je ke sterilizaci, potratu a antikoncepci. Afrika, stejně jako Vendée, odolá! Rodiny kdekoli na světě musí být radostnými předáky odporu proti této nové diktatuře egoismu!

V srdci každé rodiny, každého křesťana, každého člověka dobré vůle musí povstat jeho vnitřní Vendée!

Každý křesťan je v duchovním smyslu příslušníkem lidu z Vendée!

Nedopusťme, aby v nás bylo zadušeno velkorysé a štědré dávání. Učme se, stejně jako mučedníci z Vendée, získávat tento dar z jeho zdroje: ze Srdce Ježíšova.

Modleme se, aby mocné a radostné vnitřní Vendée povstalo v církvi a na celém světě!

Amen!20. 08. 2017, LSN