sv. Fabián / st 20. leden 2021

Stal se papežem v době klidu mezi pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi obvodů a v každém z nich ustanovil za správce jednoho jáhna. Na začátku Deciova pronásledování byl popraven.... (pokračování)

Německá synoda: Ukrajinští biskupové poslali německým biskupům bratrské napomenutí

Synodální cesta, která započala v první adventní neděli v roce 2019, vyvolala mezi katolíky na celém světe mnoho neklidu. Dodnes se ale nedočkala žádné oficiální reakce ze strany představitelů jakékoliv biskupské konference na celém světě.

Německá synoda: Ukrajinští biskupové poslali německým biskupům bratrské napomenutí

Na začátku února však Komise biskupské konference Ukrajiny pro rodinu v čele s ukrajinskými biskupy Radoslawem Zmitrowiczem a Janem Niemcem poslala „bratrské napomenutí“ (correctio fraterna) německým biskupům. Dopis byl adresován biskupovi Heinerovi Kochovi - předsedovi Komise německé biskupské konference pro manželství a rodinu.

Dopis obsahuje konkrétní námitky týkající se závěrů, ke kterým došla německá Komise pro manželství a rodinu během konference na téma lidské sexuality, která se konala 4. 12. 2019 v Berlíně. Ukrajinští biskupové ve svém napomenutí uvedli:

“Skupiny LGBT provádí masivní ideologický útok na naši mládež a děti, aby je demoralizovaly. Tyto organizace svou činnost a propagaci zdůvodňují a podporují prostřednictvím mj. ´nového pohledu´ německé biskupské konference. Je velmi smutné sledovat, jak propagace LGBT odkazuje na vaši formulaci a současně bojuje s křesťanstvím, a také se všemi, kteří uznávají pravou antropologii, podloženou Písmem svatým a přirozeným zákonem. Někteří naši věrní, kteří nesou břemeno homosexuality a jiných ran v oblasti sexuality ve svém životě, se o prohlášeních vaší komise dozvídají, a cítí se bezmocně v boji o svůj život v čistotě.

Manželství, která nesouhlasí s antikoncepční mentalitou tohoto světa, a současně přijímají dar života, pociťují hluboké pochyby po přečtení vašich názorů na téma antikoncepce. Někteří naši věrní zakoušejí ze strany jiných křesťanů výčitky, nebo dokonce obvinění kvůli tomu, že se katolická církev začala odchylovat od pravdy zjevené Kristem. Některá protestantská společenství nás obviňují z nevěry vůči Božímu slovu, a pravoslavní bratři z nevěry vůči tradici. Proč? Protože chápou váš postoj ne jako vaše soukromé učení, nebo dokonce osobní cestu církve v Německu, ale chápou ho jako stanovisko celé katolické církve.“

Z tohoto důvodu se představitelé komise Ukrajinské biskupské konference pro rodinu obrátili na německé biskupy s žádostí, aby se vrátili na cestu věrnosti Písmu svatému a tradici církve. V rozhovoru pro ukrajinský portál rodyna.org.ua předsedající Komise Ukrajinské biskupské Konference pro rodinu biskup Radoslaw Zmitrowicz uvedl, že pouhé „bratské napomenutí“ nestačí:

„Chápeme, že se zde jedná především o duchovní bitvu a že modlitba a jiné formy pokání mají obrovský význam. Jsme přece pokoušeni stejným způsobem. Psaní tohoto dopisu nám samým pomáhá vidět pravdu, která osvobozuje. Stejně jako německá komise veřejně představila první výsledky své práce, tak i my si dovolujeme veřejně představit naše chápání víry a morálky. Chceme být věrní pouze Božímu zjevení, které nemáme právo měnit, omezit nebo zjemnit.“

Na otázku, proč se tolik německých biskupů odchyluje od křesťanské pravdy v tak zásadních a choulostivých záležitostech, biskup Zmitrowicz odpověděl:

„Nedokážu úplně a spolehlivě odpovědět. Zkrátka se mi zdá, že vítězí prastaré, ale velmi aktuální pokušení chceme se připodobnit jiným národům. Kolikrát toto pokušení prožíval vyvolený lid Starého i Nového zákona. Zdá se mi, že to, co silně ovlivňuje myšlení některých katolíků v Německu nebo v jiných zemích zasažených sekularizací, je prostředí, ve kterém se nacházejí. Je to společnost, která ztratila reálný kontakt s vírou v Boha. Znamená to, že chápou práci, odpočinek, zdraví, nemoc, smrt, lásku, manželství, sexualitu, výchovu a další jinak, než to zvěstuje Evangelium. Křesťanský pohled na život se zdá být příliš zázračný, krásný, nereálný, neuskutečnitelný ve světě, ve kterém žijeme. Existuje všeobecná snaha přizpůsobit učení a zásady života společnosti, ve které žijeme.

První křesťané se také nacházeli v prostředí doktrinálně a morálně naprosto odlišném a nepřátelském, ale měli v sobě moc Krista Zmrtvýchvstalého. Mnoho obrácených v sobě zakoušelo pokušení a s tím spojené obrovské utrpení. Když ale poznali Ježíše Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého, který je miluje, odpouští hříchy a dává svého Ducha, zanechali svého starého a nešťastného způsobu života. Měli v sobě Boží jistotu, která dokázala nakazit jiné a pomalu měnila společnost“.

Biskup Radoslaw Zmitrovicz také uvedl, že ve věcech týkající se lidské sexuality nabízí církev mnohem lepší odpověď na výzvy současné doby, než je podléhání postulátům sexuální revoluce, tak jak to činí mnoho německých hierarchů. Kromě jiného řekl:

„Jsem velmi šťastný a hrdý, protože vím, jak krásný je pohled Církve z pohledu pochopení a prožívání sexuality. Tento pohled je syntetický a hluboce vyjádřený v teologii těla sv. Jana Pavla II., v mnoha jiných dokumentech a také v celé biblické tradici. Z doby studií si pamatuji svůj úžas a fascinaci hloubkou a krásou katolické a biblické cesty prožívání tělesnosti a sexuality. A vidím, jak lidé, i když jsou pohlceni hříchem, čekají na světlo, krásu teologie těla. Německá komise ale nabízí směr opačný, který ničí život lidí. Uzavírá je před láskou, kterou nám přinesl Ježíš Kristus. Bez této lásky člověk nemůže být šťasten. Samozřejmě vždy existují těžkosti, pády, ale důležitý je směr. Můžeme se ptát, jestli sami jdeme tímto směrem a vedeme druhé k prožívání sexuality jako úžasného daru pro muže a ženu, k vytvoření vztahu agapé a caritas, který se stává svátostí, společenstvím osob a darem nového života, nebo naopak, jestli jdeme životním směrem, ve kterém je člověk ovládán erósem, čili žije bez Krista a je osamělý, ovládán svým vlastním ´egem´ a jeho vášněmi.“

Je to poprvé, co němečtí biskupové obdrželi oficiální dopis, psaný tímto tónem od představitelů biskupské konference jiného státu. Je možné, že tito ukrajinští hierarchové dodají tímto gestem odvahu biskupským konferencím jiných států k reakci. Zatím se totiž mnoho biskupů různých států k dění v německé církvi vyjadřuje kriticky pouze ve vlastním důvěrném okolí, ale veřejně mlčí. Proč? Nevím.

19. 02. 2020, wpolityce.pl