sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Genderový návrh zákona v Belize ztroskotal

Návrh zákona, který měl zajistit rovnost a antidiskriminaci v Belize, byl stažen poté, co biskup Lawrence Nicasio a další katoličtí představitelé kritizovali, jak tento návrh pojednává o sexuální orientaci a genderové identitě. Nicasio uvedl, že návrh zákona představoval riziko, že dojde ke vzniku „nového kolonialismu“, kde je mezinárodním odborníkům dovoleno měnit zákony, kulturu a hodnoty v zemi.

Genderový návrh zákona v Belize ztroskotal

„Domnívám se, že to byla důležitá bitva a že kdyby tento návrh prošel, mělo by to hrozivé následky pro budoucnost Belize,“ agentuře CNA P. John Robinson, SOLT. „Nedělám si však iluze, že by tím byla válka vyhrána. Na všech úrovních vzdělávacího systému je vyvíjen tlak na přijetí nové genderové teorie a normalizaci a propagaci životního stylu LGBT. Jsem si jist, že se v budoucnu budou objevovat další podobné návrhy.“

„Je důležité si uvědomit, že návrh zákona o rovných příležitostech je pouze částí velkého hnutí sociálního inženýrství, které je do značné míry podporováno a financováno zahraničními subjekty,“ řekl Robinson, který žije v Belize od roku 1994 a je předsedou belizského Guadalupe Media. „Tyto skupiny se již dlouho snaží dosáhnout svých cílů prostřednictvím vzdělávacího systému a zákonů.“

Biskup Nicasio z Belize City a Belmopanu řekl, že tento návrh zákona byl „uspěchaný“ navzdory jeho obrovským důsledkům pro celou zemi, a upozornil, že se jím „otevřou dveře ,výborům OSN a expertům’, kteří nežijí v Belize a nerozumí našim hodnotám a kultuře, ale budou diktovat podmínky pro naše zákony“. „To by byl nový kolonialismus,“ napsal biskup.

Několik mezinárodních nevládních organizací tento návrh podpořilo v rámci celosvětového tlaku na změny zákonů v zemích Britského společenství.

V lednu tiskové středisko belizské vlády uvedlo, že je zapotřebí zákon o rovných příležitostech kvůli „řešení a prevenci problémů s diskriminací, stigmatizací a násilím“.

Návrh zákona měl za cíl upravovat „konkrétní chování v oblastech veřejného života“ ohledně zaměstnávání, vzdělávání, přístupu do prostor a ubytování, poskytování zboží a služeb, cestování a veřejných služeb.

Rovněž by zřizoval Komisi pro rovné příležitosti, mimosoudní orgán, který by „spolupracoval se zúčastněnými stranami při řešení nerovnosti a sporů, prováděl by výzkum a poskytoval vzdělávání a vypracovával pokyny, jež by vládě, podnikům a společnosti pomáhaly rozpoznávat a odstraňovat systémovou diskriminaci“.

Komisi by financovalo Národní shromáždění, ale mohla by získávat finanční prostředky i z domácích, regionálních či mezinárodních zdrojů, pokud by toto financování bylo transparentní.

Návrh zákona také požadoval zřízení Tribunálu pro rovné příležitosti, soudní orgán financovaný pouze belizskou vládou. Členy tribunálu by jmenoval určený soudce Nejvyššího soudu. Tribunál by měl pravomoc vydávat prohlášení, nálezy a rozhodnutí v daných kauzách. „Poskytlo by to rozsáhlé opravné prostředky“ a vyřešilo nároky, které by nemohla vypořádat komise.

Biskup Nicasio, jehož diecéze pokrývá celou zemi s 383 000 obyvateli, vyjádřil přání „ukončit nespravedlivou diskriminaci a veškerou nespravedlnost“ a zavázal se, že bude usilovat o dosažení těchto cílů, ale řekl, že katolická církev z několika důvodů nemůže tento návrh zákona podpořit.

Návrh zákona by mohl zasahovat do rodičovských práv a vzhledem k moci zákona formovat svědomí a názory by tento návrh „silně mátl belizskou mládež, pokud jde o posvátnost sexuality“. Sexualita je „cestou k posvátnému manželskému svazku a k početí dětí,“ prohlásil.

Biskup kritizoval také pohled na lidskou přirozenost, který tento návrh zákona zastává, a uvedl, že „novost této antropologie“ je dalším důvodem, proč návrh nepodpořit. Návrh uznává „intersexuály“ jako další pohlaví vedle mužů a žen.

„Návrh zákona zavádí představu, že lidstvo má tři pohlaví namísto dvou, představu, že subjektivní genderová identita je důležitější než Bohem dané biologické pohlaví, a vnutil by Belizanům ,genderový mainstreaming’.“

Dal by nevídanou moc Komisi pro rovné příležitosti a Tribunálu pro rovné příležitosti. Ve jménu boje proti diskriminaci by mohl ohrožovat svobodu svědomí a vyznání. Zatímco tento návrh stanovuje určité výjimky pro náboženské organizace, neexistovaly by naprosto žádné pro „jednotlivé věřící s hluboce zakořeněnou biblickou vírou“. Varoval, že návrh zákona by mohl vytvořit „kyvadlový efekt“ a podnítit diskriminaci těchto osob.

Podle P. Robinsona tento návrh zákona „nebyl žádným překvapením“. Považuje ho za „jeden z projevů probíhajícího experimentu sociálního inženýrství“. „Překvapivá však byla extrémní povaha tohoto návrhu, zejména vytvoření naprosto nezávislé soudní větve s postavením nejvyššího soudu a pravomocí vložených do Komise a Tribunálu bez jakýchkoli skutečných kontrol či vyvážení.“

Poté, co se nepodařilo návrh zákona prosadit, belizský premiér Dean Barrow řekl novinářům, že kabinet je „velmi rozrušený“ kvůli tomu, že návrh neprošel, jelikož se domnívali, že je to dobrý a nezbytný zákon, který již měl být dávno v platnosti, oznámila PlusTV Belize. Řekl, že belizská ústava poskytuje rovné příležitosti a že tento zákon by sloužil jako „ochranný deštník“.

Prohlásil, že není pravda, že se na tento zákon „spěchá“, jelikož ve výboru byl dostatek času na vyjádření připomínek. Barrow trval na tom, že proběhly „rozsáhlé“ konzultace. Anglikánský biskup v Belize, Phillip Wright, ze své funkce předsedy belizské Rady církví řekl předsedovi vlády, že rada tento zákon tak, jak je napsán, nemůže podpořit. Římskokatolická církev v Belize je rovněž členem této rady.

Zastánci návrhu zákona se jej chystali prosadit navzdory očekávanému odporu ze strany evangelikálních křesťanů, ale odpor všech církví byl už příliš velký, prohlásil Barrow.

„Neprosadili jsme jej proti všem církvím, proti evangelikálům a navíc i proti belizské Radě církví,“ řekl premiér. Podle Barrowa se zdálo, že Wright naznačuje, že další jednání by mohla vyústit v dohodu. S vypracováním belizského návrhu zákona pomáhal Human Dignity Trust, britská organizace podporující LGBT. V oznámení ze 17. dubna Trust uvedl, že belizský návrh je „první svého druhu v karibské oblasti“. Trust „podporoval proces veřejných debat o navrhovaném zákonu“ a přeformuloval právní dokumenty do „stravitelných vysvětlujících materiálů pro běžné Belizany“.

Trust je členem Equality and Justice Alliance, konsorcia tří nevládních organizací, které v roce 2018 na svůj dvouletý program obdržely od britského ministerstva zahraničí 7,25 milionu dolarů. Tento program má za cíl přimět představitele Britského Společenství a občanské společnosti „k prosazování rovnosti a rovnou ochranu před zákonem, aby se zajistila práva všech občanů Společenství bez ohledu na jejich gender, pohlaví, sexuální orientaci, genderovou identitu či její vyjádření“.

Kromě britského ministerstva zahraničí Trust v současné době financuje mimo jiné i kanadské ministerstvo zahraničí, Tides Foundation‘s Equality Without Borders Fund, Open Society Foundations a Sigrid Rausing Trust.

Human Dignity Trust spolupracoval s belizskou Národní komisí pro AIDS a úřadem zvláštní vyslankyně pro ženy a děti, „aby vytvořil příznivé prostředí pro zavedení této pokrokové legislativy“.

Mezi jeho konkrétní snahy patřila i „veřejná vzdělávací kampaň“ v televizi, rozhlase, webových stránkách a na sociálních sítích. Jeho veřejné projevy byly „koncipovány tak, aby odbourávaly stigmatizaci a podporovaly respekt a toleranci k osobám LGBT, ženám a dívkám a lidem se zdravotním postižením,“ uvedl Trust.

Belizská první dáma Kim Simplis Barrowová, manželka premiéra Barrowa, působí od 1. října jako belizská zvláštní vyslankyně pro ženy a děti. Ocenila práci organizace Human Dignity Trust na přípravě návrhu zákona o rovných příležitostech.

Zatímco kritici belizského návrhu zákona jej považují za formu ideologického kolonialismu, někteří zastánci tohoto mezinárodního úsilí tvrdí, že napravují koloniální dědictví britského impéria. Tehdejší premiérka Theresa Mayová hovořila v roce 2018 na společném fóru předsedů vlád Společenství a projevila „nesmírnou lítost“, že Británie zavedla na územích Společenství „diskriminační zákony“ včetně kriminalizace sexuálních vztahů osob stejného pohlaví.

„Je mi velkou ctí, že jsem byla britskou vládou pověřena, abych poskytla technickou podporu právní reformě, která má moc změnit život milionům lidí žijících v celém Společenství,“ řekla v dubnu 2020 Téa Braun, ředitelka Human Dignity Trust. „Jsme nadšeni odhodláním zástupců vlád Belize, Mauritia a Sv. Vincence a Grenadin vyřadit ze zákoníků svých států diskriminační zákony a přijmout ochrannou legislativu. Bylo pro nás výsadou moci jim pomáhat.“

Kritika, kterou Belizská národní evangelikální asociace podrobila návrh zákona, podle všeho vyvrátila tvrzení, že proběhly dostatečné konzultace ohledně připravovaného zákona. První oznámení o konání konzultací se objevilo čtyři dny před konzultacemi. Pětasedmdesátistránkový návrh zákona byl zveřejněn téhož dne, kdy se konaly první konzultace.

Asociace uvedla, že navrhovaná pravomoc komise pro lidská práva vyšetřovat někoho, aniž by byl podán formální podnět, by umožnil „speciální zájmový aktivismus zaměřený na organizace, školy a podniky“. Definice „genderové identity“, jak ji návrh zákona používá, se nikdy předtím v belizském právu neobjevila a bude pocházet od aktivistů LGBT. „Intersexuál“ je pro belizské právo také zcela nový pojem.

Evangelikální kritici namítají, že podobné antidiskriminační zákony se již používají v jiných zemích k „věznění pastorů, umlčování těch, kdo hovoří o svých hodnotách, stíhání pekařů za to, že nepečou svatební dorty pro homosexuální páry“. Ochrana náboženské svobody je v tomto návrhu zákona „naprosto nedostatečná“.

Protože zákon měl za cíl chránit „zákonnou sexuální aktivitu“ před „diskriminací“, škola, která propustila učitele kvůli sexuálnímu vztahu s šestnáctiletou studentkou, by čelila žalobě kvůli diskriminaci, kdyby zákon vstoupil v platnost.

Kritici také zákonu vytýkají nejednoznačnost při zakazování „nezamýšlené“, „nepřímé“, „nevědomé“ a „částečné“ diskriminace. Tribunální systém by zavedl „alternativní, nezávislou soudní větev“, která podkopává ochranu, jako je presumpce neviny a poskytování právního zastoupení.

Robinson řekl agentuře CNA, že aktivisté, kteří se zasazovali o zrušení málo užívaného belizského zákona proti sodomii, chtějí využít tohoto svého úspěchu k prosazování dalších změn.

„Jsem velmi vděčný těm, kdo se rázně postavili proti tomuto návrhu zákona a kdo bili na poplach,“ řekl kněz. „Považuji za velice znepokojivé, že mnozí katolíci nevnímají, jaké škody by tento zákon v Belize způsobil a že v církvi byla taková neochota jednat. Jsem vděčný zejména evangelikálním církvím, které jsou do značné míry zodpovědné za odpor proti tomuto návrhu zákona a pomoc s jeho zamítnutím.“

Dalším kontroverzním bodem v zemi je program ministerstva školství „Belizské studie“ na bezkonfesních středních školách.

„Tento program byl konfesními školami odmítnut pro jeho relativismus, marxismus a genderovou teorii, kterou podporuje jako antropologii, jež je v přímém rozporu s křesťanskou antropologií,“ řekl Robinson.

V roce 2012 vyvolala kontroverzi příručka o výchově ke zdraví a rodinnému životu podporovaná Mírovými sbory USA prostřednictvím ministerstva školství. Před její distribucí do všech základních škol v Belize evangelikální a katoličtí kritici protestovali proti tomu, co Robinson charakterizoval jako „nanejvýš nevhodný sexuální obsah“, a proti propagaci „sexuálního požitkářství“. Námitky kritiků tento program zastavily.

Spojené národy jsou další organizací, která belizské představitele podněcuje k prosazování cílů LGBT, jako je například tento návrh zákona.

Problematika LGBT v Belize byla předmětem zprávy o lidských právech v Belize, kterou 12. listopadu 2018 představila pracovní skupina Komise pro lidská práva OSN. Na tomto zasedání několik zemí naléhalo na Belize, aby přijalo antidiskriminační zákony na základě sexuální orientace a genderové identity, a některé další státy požadovaly legalizaci potratů.

Belizská delegace uvedla, že některá doporučení jsou v souladu s prioritami vlády. Delegace rovněž vyjádřila podporu sexuální výchově a programům na prevenci HIV, které vypracovalo UNESCO.

05. 11. 2020, CNA