sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Typický nový řeholník v USA: sedmatřicetiletý katolík od kolébky, který se pravidelně účastní eucharistické adorace

Typický nový řeholník v USA: sedmatřicetiletý katolík od kolébky, který se pravidelně účastní eucharistické adorace

Typický řeholník, který složil věčné sliby v roce 2013, je sedmatřicetiletý katolík od kolébky, který má tři nebo více sourozenců a před zahájením řeholního života se pravidelně modlil růženec a účastnil se eucharistických adorací. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila biskupská konference USA.

460 (56 %) nejvyšších představených amerických řeholních institutů se zúčastnilo průzkumu, který provedlo Centrum pro aplikovaný výzkum apoštolátu (CARA). Těchto 460 představených uvedlo, že v roce 2013 složilo věčné sliby 107 mužů a žen. Z těchto 107 se průzkumu účastnilo 11 nových řeholních bratří a 69 nových řeholních sester.

87 % institutů oznámilo, že u nich nikdo nesložil věčné sliby, zatímco 3 % oznámily, že mají dva nebo více nových řeholníků.

Průzkum mimo jiné zjistil:

28 % nových řeholníků a řeholnic pochází z rodin s pěti nebo více sourozenci, 19 % má čtyři sourozence, 14 % má tři sourozence, 24 % má dva sourozence, 11 % má jednoho sourozence a 4 % nemají žádného sourozence

42 % z nich byli nejstarším dítětem v rodině, zatímco 17 % nejmladším dítětem

18 % nových řeholníků jsou konvertité, konvertovali v průměru ve věku 22 let

77 % nových řeholníků uvedlo, že oba rodiče jsou katolíci, a 46 % uvedlo, že mají příbuzného, ​​který je kněz nebo řeholník

74 % tvoří běloši, 14 % Asiaté a 12 % Hispánci, 0 % Afroameričané či Indiáni

76 % se narodilo v USA, na druhém místě je jako země původu uváděn Vietnam, typický nový řeholník narozený v zahraničí přišel do USA v roce 1997

43 % navštěvovalo katolickou základní školu, zatímco 31 % navštěvovalo katolickou střední školu a 30 % navštěvovalo katolickou vysokou školu, 51 % se v dětství účastnilo náboženských vzdělávacích programů ve farnosti

Přestože tito noví řeholníci byli vzděláváni v době, kdy bylo méně než 1 % amerických dětí vzděláváno doma, průzkum zjistil, že „5 % nových řeholníků, kteří odpovídali na anketu, byli alespoň nějakou dobu vzděláváni doma“, v průměru deset let

24 % nových řeholníků mělo v době, kdy zahájili řeholní život, doktorský nebo magisterský titul, zatímco 41 % mělo bakalářský titul, 64 % bylo v době před zahájením řeholního života zaměstnáno na plný úvazek a 25 % na částečný úvazek

10 % nových řeholníků uvádí, že zahájení řeholního života oddálili kvůli splácení dluhu za školné

24 % se účastnilo některých ze Světových dní mládeže, 9 % se zúčastnilo Národní katolické konference a 6 % se jako středoškolští studenti účastnili konference na Františkánské univerzitě ve Steubenville

46 % se účastnilo programu pro pastoraci mládeže, zatímco 25 % se účastnilo pastoračního programu pro mladé dospělé, 54 % sloužilo ve farnosti jako učitelé náboženství, 45 % jako lektoři a 49 % ve farních hudebních programech; 55 % nových řeholníků a 16 % nových řeholnic sloužilo jako ministranti

68 % nových řeholníků uvedlo, že se před zahájením řeholního života účastnili duchovních cvičení, 59 % se pravidelně modlilo růženec a 70 % se pravidelně účastnilo eucharistických adorací; 54 % uvedlo, že se jim dostalo duchovního vedení

Typický nový řeholník začal uvažovat o řeholním povolání v 17 letech a se svým řeholním institutem se seznámil dva roky před zahájením řeholního života

12 % uvedlo, že je kněz nebo řeholník odrazoval od zahájení řeholního života, 26 % uvádí, že je od zahájení řeholního života odrazovala matka, 21 % uvádí, že je odrazoval otec a 36 % odrazoval jiný příbuzný

46 % uvedlo, že byli povzbuzováni řeholní osobou, aby uvažovali o řeholním životě, 39 % k tomu povzbuzoval přítel a 39 % k tomu povzbuzoval farář, 29 % uvedlo, že je k úvahám o řeholním povolání povzbuzovala matka a 23 % uvedlo, že je k úvahám o řeholním povolání povzbuzoval otec.

01. 02. 2014, CC