sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Kanadští biskupové ostře kritizují návrh povolit lékařsky asistovanou sebevraždu

„Sebevražda není součástí zdravotní péče,“ říkají kanadští katoličtí biskupové v reakci na vládní zprávu doporučující legalizaci asistované sebevraždy. Zpráva vládního smíšeného výboru, vydaná 25. února, vyzývá k vytvoření systému, který by umožnil lékařsky asistovanou sebevraždu pacientům zakoušejícím kruté utrpení – a to včetně psychického utrpení.

Kanadští biskupové ostře kritizují návrh povolit lékařsky asistovanou sebevraždu

Výbor doporučil postupně rozšiřovat toto povolení, aby se vztahovalo i na dospívající, kteří jsou hodnoceni jako „zralí nezletilí“. V závěru zpráva uvádí, že všichni zdravotničtí pracovníci by měli mít povinnost informovat pacienty o sebevraždě a všechny vládou financované nemocnice by měly nabízet asistovanou sebevraždu.

Biskup Douglas Crosby z Hamiltonu, jenž zastává pozici předsedy kanadské biskupské konference, zveřejnil reakci jménem kanadské hierarchie. V jeho prohlášení se uvádí, že státní politika by měla být založena na ochraně každého lidského života a na respektu k svědomí jednotlivých občanů. Prohlášení poznamenává, že smíšený výbor nebere v úvahu efektivitu paliativní péče a domácí péče při zajišťování pohodlí nevyléčitelně nemocným pacientům.

Biskupové vyzvali k celonárodní kampani na zabránění sebevraždám. Poznamenali, že tento problém má rasový podtext, a uvedli: „Míra sebevražd je pětkrát až sedmkrát vyšší u mládeže pocházející z kanadských prvních národů než u nedomorodé mládeže, zatímco míra sebevražd mezi inuitskou mládeží patří mezi nejvyšší na světě, jedenáctkrát převyšuje národní kanadský průměr.“

05. 03. 2016, CC