sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Američané jsou mnohem zbožnější než dospělí v jiných bohatých zemích

V roce 1966 časopis Time zkoumal, zda jsou Spojené státy na cestě k sekularizaci a otiskl dodnes slavnou obálku s titulkem „Je Bůh mrtev?“. Tato otázka se však ukázala jako předčasná: Spojené státy zůstávají silně religiózní zemí a nejzbožnější ze všech bohatých západních demokracií. Podle nedávné studie Pewova střediska se Američané častěji modlí, pravděpodobněji se účastní bohoslužeb a ve svém životě přikládají víře větší význam než občané ostatních bohatých západních demokracií.

Američané jsou mnohem zbožnější než dospělí v jiných bohatých zemích

Například více než polovina dospělých Američanů (55 %) uvádí, že se denně modlí, zatímco v Kanadě je to 25 %, v Austrálii 18 % a ve Velké Británii 6 %. (Evropský průměr je 22 % na jeden stát.) Pokud jde o modlitební návyky, podobají se Američané spíše občanům mnohem chudších, rozvojových zemí – včetně Jihoafrické republiky (52 %), Bangladéše (57 %) a Bolívie (56 %) – než občanům bohatších států.

Zdá se, že Spojené státy jsou jedinou ze 102 zkoumaných zemí v této studii, která má vysokou úroveň jak modlitbního života, tak bohatství. V každé další zemi, která byla zkoumána a která má hrubý domácí produkt vyšší než 30 000 USD na osobu, uvádí méně než 40 % dospělých, že se modlí každý den.

Tendence Spojených států jít proti světovým trendům v oblasti religiozity sociology již dlouhou dobu fascinuje. Alexis de Tocqueville, francouzský politický myslitel z počátku 19. století, ve své známé knize „Demokracie v Americe“ podrobně rozebral obrovskou roli, kterou náboženství hraje v americké společnosti.

Podle jedné z teorií, jež je mezi moderními sociology populární již několik desetiletí, americký neregulovaný a otevřený náboženský „trh“ – kde nejrůznější vyznání bez zásahu vlády svobodně soupeří o nové členy – představuje úrodnou půdu pro růst náboženství.

Někteří sociologové v poslední době tvrdí, že existuje vztah mezi relativně vysokou nerovností v příjmech ve Spojených státech a pokračující vysokou mírou religiozity. Tito vědci předpokládají, že méně zámožní lidé ve Spojených státech a dalších zemích s vysokou úrovní nerovnosti v příjmech mohou častěji hledat útěchu v náboženské víře, protože pravděpodobněji pociťují finanční a další nejistoty.

Ale přestože jsou Spojené státy religióznější než ostatní bohaté země, nejsou zcela imunní vůči sekularizaci, která se přehnala přes většinu západního světa. Předchozí studie Pewova výzkumného střediska totiž ukazují, že v minulých letech docházelo k lehkému, ale soustavnému poklesu počtu Američanů, kteří tvrdí, že věří v Boha. To je v souladu se zjištěním, že u dospělých Američanů mladších 40 let je méně pravděpodobné, že se modlí, než u jejich starších spoluobčanů, méně pravděpodobně navštěvují bohoslužby a méně pravděpodobně se identifikují s nějakým náboženstvím – což v budoucnu může vést k celkovému poklesu religiozity.20. 08. 2018, Pew Research