sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Přehled zpráv

SVĚT

Týden ve světě katolickýma očima - 20. 4. 2021

V den pohřbu zesnulého prince Filipa, vévody z Edinburghu, se v anglikánském vatikánském kostele Všech svatých konala vzpomínková bohoslužba za účasti vatikánského Sekretáře pro vztahy se státy, arcibiskupa Paula Richarda Galaghera, který přednesl homilii, v níž vyzdvihl věrnou službu zesnulého prince královně, jeho vlasti i celému světu.

Proč kněz při mši svaté políbí oltář

Tento liturgický zvyk, jehož vznik sahá do čtvrtého století, patří k vůbec nejstarším. Před začátkem každé mše přistoupí kněz (a jáhen) k oltáři a políbí ho. Někomu tento zvyk připadá podivný, protože oltáře jsou hmotné předměty z kamene či dřeva a nezdá se, že by zasluhovaly nějakou zvláštní úctu.

Křesťan a filosofie II.: Je filosofie jen bláhová moudrost tohoto světa?

1. Vzpurná povaha filosofiePobídka křesťanů ke studiu filosofie se zdá být zasahováním do jejich života s Bohem z oblasti, která stojí vůči každé víře v kritickém napětí. Věřící se filosofii mohou vyhýbat z prostého pudu sebezáchovy. Když už jednou uvěřili, což pro ně mnohdy nebylo vůbec snadné, nec

Týden ve světě katolickýma očima - 11. 4. 2021

Ve věku 93 let zemřel bývalý katolický teolog Hans Küng. Agentura CNA-Deutsch shrnuje jeho dílo: „Küng se ve druhé polovině 20. století postupně stal prominentním kritikem papeže a Církve. V teologii se Küng důsledně a výmluvně pokoušel přizpůsobovat Církev a katolickou nauku svým vlastním představám. V roce 1979, po letech neustálých útoků a konfrontací, konečně dekret Kongergace pro nauku víry schválený papežem sv. Janem Pavlem II. oficiálně konstatoval Küngovo ‚pohrdání učitelským úřadem Církve‘ a to, že se sebejistý kněz navzdory dlouholetému a zdrženlivému úsilí Vatikánu nadále závažně odchyluje od katolické nauky.“ „Hans Küng proto nemůže být považován za katolického teologa, ani jako takový učit,“ píše se ve zmiňovaném dokumentu.

Týden ve světě katolickýma očima - 30. 3. 2021

Papež František kritizoval užívání titulu „Spoluvykupitelka“ o Panně Marii. „Ježíš rozšířil Mariino mateřství na celou Církev, když ji, krátce před tím, než zemřel na kříži, svěřil svému milovanému učedníkovi. Od tohoto okamžiku jsme byli všichni shromážděni pod jejím pláštěm, jak to zobrazují některé středověké fresky a obrazy. Dokonce nejstarší latinská antifona – pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko: Madona, která ‚přikrývá‘, tak jako Matka, které nás Ježíš svěřil, nás všechny. Ale jako matka: ne jako bohyně, ne jako spoluvykupitelka. Jako matka. Je pravda, že křesťanská zbožnost Marii vždy přiznávala nádherné tituly, tak jako děti své mamince. Ale musíme být opatrní: krásné věci, které o ní Církev či svatí říkají, nic neubírá z Kristovy výlučné role při vykoupení. On je jediný Vykupitel.“

Křesťan a filosofie I.

Položme si dvě důležité otázky: 1) Jaký vztah mají křesťané k filosofii? 2) Jaký vztah by křesťané k filosofii mít měli? První otázkou se ptáme na poměr konkrétních křesťanů k filosofii, tedy na to, jak se k ní vztahují de facto. Druhou otázkou míříme k tomu, jaký by měl jejich postoj k filosofii být de jure.

Týden ve světě katolickýma očima - 23. 3. 2021

Kongregace pro nauku víry vydala, s osobním schválením papeže Františka, zápornou odpověď na dubium ohledně otázky, zda Církev má moc žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Připojené objasnění vysvětluje, že žehnání je svátostina, a jako takové má „disponovat člověka k přijetí hlavní milosti, která se udílí skrze svátosti, a posvěcovat různé aspekty života“, a to na rozdíl od svátostí nikoliv ex opere operato, nýbrž na přímluvu Církve. Proto má-li být žehnáno nějakému konkrétnímu lidskému vztahu, „je kromě správné intence účastníků třeba, aby to, čemu se žehná, bylo objektivně a pozitivně zaměřeno k přijetí a vyjádření milosti v souladu s Božím plánem vepsaným do Stvoření a plně zjeveným Kristem Pánem. Pouze takové skutečnosti, které jsou samy o sobě zaměřené ke službě těmto cílům, jsou tedy v souladu s podstatou Církví udíleného požehnání.“ Přítomnost pozitivních prvků ve vztazích, které obnášejí mimomanželskou sexuální aktivitu, podle Kongregace „nemůže tyto svazky ospravedlnit a učinit z nich legitimní předmět církevního požehnání, neboť tyto pozitivní prvky stojí ve službě svazku, který nesměřuje k naplnění plánu Stvořitele.“

Antipelagiánský seriál Dámský gambit

Beth Harmonová si nese hluboké zranění z odmítnutí svými rodiči a dalšími lidmi, kteří ji měli milovat a přijímat. Tato osiřelá a mimořádně nadaná šachistka, hlavní hrdinka nového původního seriálu společnosti Netflix, nazvaného Dámský gambit, se uchyluje k drogám a alkoholu nejen proto, aby se dokázala vypořádat se životem, ale také, aby mohla hrát šachy a vítězit.

Týden ve světě katolickýma očima - 15. 3. 2021

Svatý stolec omezuje své náklady, ale ne své poslání,“ vysvětluje prefekt vatikánského Ekonomického sekretariátu Juan Antonio Guerrero Alves v rozhovoru s Andreou Torniellim. Hannah Brockausová shrnuje informace o finanční situaci Vatikánu a rozpočtu na rok 2021: Rozpočet plánuje výnosy 316 miliónů dolarů (o 112 miliónů méně oproti roku 2019) a náklady 376 miliónů dolarů (nejnižší v moderní historii); schodek tedy bude 60 miliónů dolarů.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9