sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem

Dne 1. ledna 2017 vydala teologická komise Mezinárodní mariánské asociace (International Marian Association), tj. asociace sdružující více než 100 teologů, biskupů, kněží, řeholníků a laických vedoucích z více než dvaceti zemí, kteří jsou oddáni v plnosti pravdy a lásky Panně Marii, Matce Ježíšově, desetistránkový dokument nazvaný „Role Panny Marie v díle spásy: dokument teologické komise Mezinárodní mariánské asociace“.

Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem

Tento dokument s úctou žádá, aby papež František v roce 2017 veřejně uznal a vyznamenal Pannu Marii, Ježíšovu Matku, jako „Spoluvykupitelku s Ježíšem Vykupitelem“ během stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku.

Přehled hlavních bodů dokumentu, který vytvořilo 33 členů teologické komise, je následující:

1. Mariiným svobodným souhlasem s přinesením Ježíše Spasitele do světa (Lk 1,38) započala její jedinečná účast s Ježíšem a v podřízenosti Jemu na díle lidské spásy.

2. Mariina jedinečná účast s Ježíšem na díle spásy je úplně závislá na Jeho nekonečných zásluhách jakožto jediném Božím Spasiteli. Její podíl na výkupném díle Ježíšově nijak nezastiňuje, ani nezmenšuje Jeho spásné vítězství, ale spíše manifestuje jeho sílu a plodnost.

3. Mariina účast na díle spásy je naznačena v „ženě“ v Genesis 3,15 a jejím vítězném „potomstvu“, které zvítězí nad Satanem a jeho potomstvem hříchu a smrti. Mariino Neposkvrněné Početí ji připravuje k tomu, aby byla dokonalou lidskou partnerkou Ježíše Spasitele.

4. Pro Mariino trvalé poslání společně se svým vykupujícím Synem svědčí uvedení do chrámu (srov. Lk 2,35) a vrcholí na Kalvárii (srov. Jan 19,25-27), kde Maria sdílí intenzitu Ježíšova utrpení ve svém srdci a dává souhlas s „obětováním oběti z ní zrozené“ (srov. II. vatikánský koncil, Lumen gentium, 58, 61).

5. Vývoj učení o Mariině spoluvykupitelství s Ježíšem v tradici začíná v rané Církvi konceptem „Nové Evy“; Mariino společné utrpení s Ježíšem na Kalvárii a Mariin titul „Vykupitelka“ (10. století); Mariino soucítění a její „spoluukřižování“ s Ježíšem (12. století); titul „Spoluvykupitelka“ (15. století); „zlatý věk“ Spoluvykupitelky (17. století), který vede do 19. století k oficiálnímu učení papežského Magisteria a opakovanému užití titulu Spoluvykupitelka papežem Piem XI. a papežem sv. Janem Pavlem II.

6. Latinská předpona „co“ znamená „s“, nikoli „rovný“. Titul Spoluvykupitelka nikdy neklade Marii na úroveň rovnou s Ježíšem Kristem, jediným božským Spasitelem, jelikož by to znamenalo jak herezi, tak rouhání. Titul Spoluvykupitelka neznamená nic bez Ježíše Vykupitele a sám v sobě je soustředěn na kříž Ježíše Krista. Maria Spoluvykupitelka vyhlašuje světu, že utrpení je vykupující, pokud je spojeno s utrpením Kristovým.

7. Rok 2017 připomíná stoleté výročí historických zjevení Naší Paní Posvátného Růžence ve Fatimě, která sama o sobě představují mocný projev Spoluvykupitelství Naší Paní v akci…

Dokument je zakončen slovy: „Proto my, členové teologické komise Mezinárodní mariánské asociace, v plné poslušnosti a věrnosti našemu Svatému otci papeži Františkovi pokorně žádáme, aby papež František během tohoto fatimského stoletého výročí v roce 2017 a v návaznosti na své papežské předchůdce papeže Pia XI. a sv. Jana Pavla II. udělil laskavě veřejné uznání a čest úloze blahoslavené Panny Marie za její jedinečnou lidskou spolupráci s jediným božským Vykupitelem na díle spásy jakožto „Spoluvykupitelce s Ježíšem Vykupitelem“. Věříme, že veřejné uznání Mariiny opravdové a ustavičné role s Ježíšem na spásném díle Vykoupení bude oprávněně slavit roli lidstva v Božím plánu spásy a povede k uvolnění historicky významných milostí skrze ještě mocnější uplatnění mateřské úlohy Naší Paní v přímluvách za Církev a celé lidstvo dnes.“12. 01. 2017, TZ