sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

Eucharistická adorace může naši Církev proměnit

Eucharistická adorace nabízí obrovskou příležitost setkat se v tichosti a pokoře s Kristovou láskou, a tato zkušenost může proměňovat naše srdce, jak u jednotlivých věřících, tak v celé Církvi, uvedl ve svém pastýřském listu biskup James D. Conley z Lincolnu. Láska je nezištnou obětí, a oběť je jazykem lásky. Láska je darováním nás samých našim milovaným. A Kristus daroval sám sebe – dal nám své Tělo, svou Krev prolil za naši spásu, a přemohl smrt tím, že zemřel a poté vstal z mrtvých.

Eucharistická adorace může naši Církev proměnit

„Dříve než navždy přemohl smrt, daroval Ježíš sám sebe Církvi v oběti lásky, v daru Eucharistie,“ zamýšlel se biskup. Jeho pastýřský list „Viditelná láska“ byl zveřejněn na Zelený čtvrtek, kdy katolická liturgie připomíná Poslední večeři. V listu se zamýšlí nad evangelijním líčením Poslední večeře a čerpá ze spisů papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. o eucharistii.

„V Eucharistii apoštolové získali podíl na Kristově identitě: získali účast na jeho utrpení a smrti, získali účast na jeho zmrtvýchvstání,“ napsal biskup Conley. „Eucharistie spojila apoštoly Ježíše Krista poutem jeho obětující se lásky.“

Biskup Conley citoval papeže Benedikta XVI.: když Ježíš Kristus proměňuje chléb a víno ve své tělo a krev, „předjímá svou smrt, přijímá ji do svého srdce a proměňuje ji ve skutek lásky“. Přijímání těla a krve Ježíše Krista umožňuje jeho učedníkům „být s ním jedno v lásce“.

„V eucharistii získáváme podíl na Kristově poslání lásky,“ pokračoval biskup Conley. „V Eucharistii jsme povoláni získávat učedníky ze všech národů, aby se všichni lidé dozvěděli o svobodě života v Boží lásce.“

Toto poslání se musí denně obnovovat prostřednictvím prohlubování lásky k Bohu. A svatá Eucharistie je jádrem této obnovy, napsal.

„Eucharistie je středem každého dobrého díla, které Církev koná,“ uvedl biskup. V daru Eucharistie nám Ježíš dává sám sebe, „abychom, když jej následujeme, mohli být sjednoceni s jeho životem a on mohl být přítomen, být s námi po všechen čas až do konce světa“. Biskup Conley chválí eucharistickou adoraci jako „obzvlášť silné setkání s Pánem“. Ticho při adoraci učí skutečné pokoře.

„Když klečíme před Bohem Stvořitelem, ocitáme se tváří v tvář jeho moci a tajemství Boží lásky,“ pokračoval. „A v tomto mlčení a pokoře zakoušíme hluboké spojení a přátelství s Bohem.“

18. června na slavnost Těla a Krve Páně biskup Conley znovu zasvětí biskupskou kapli katedrály v Lincolnu jako kapli ustavičné adorace. Modlí se za to, aby se tato kaple stala „zdrojem obnovy v srdcích všech katolíků, v našich rodinách i ve světě“.

Vyzval také duchovní pastýře a katolické školy, aby poskytovali více příležitostí k eucharistické adoraci.

Slovy biskupa Conleyho: „Když klečíme před Kristem v Eucharistii, beznaděj nachází naději. Slabí nacházejí sílu. Vězni nacházejí svobodu. Sužovaní nacházejí útěchu. Smutní nacházejí utěšení. Osamělí nacházejí přátelství. Hříšníci nacházejí milosrdenství.“ „Když klečíme před Kristem v Eucharistii, všichni nacházíme lásku. A láska je to, po čem toužíme,“ napsal. „Před Kristem v Eucharistii – viditelné lásce – každý z nás zjišťuje, že trvalou, uspokojující, životodárnou odpovědí na otázky našeho našeho života je láska: láska prýštící z Ježíše a láska prýštící do světa z nás, misionářů Kristovy spásy.“

Pochválil mnohaletou praxi eucharistické adorace v diecézi Lincoln.

„Jsme požehnáni kněžími a řeholníky, kteří milují a podporují eucharistickou adoraci, vysokoškoláky, kteří se modlí uprostřed noci a se svými rodinami společně klečí před Eucharistií – jsme požehnáni matkami a otci, kteří učí své děti modlit se před Ježíšem.“ Biskup Conley uvedl, že tento pastýřský list napsal proto, „že Bůh mi v poslední době vštěpuje, jak důležitý je náš modlitební život a obzvláště modlitba v přítomnosti Krista v Eucharistii“.

Ve svém prohlášení napsal: „Naše větší oddanost eucharistické adoraci by mohla naši Církev proměnit – nelze ani vypovědět, jak mnoho může Bůh vykonat.“

Eucharistická zbožnost je obzvláště důležitá v době, kdy technologie na nás mohou působit rušivě, napsal. „Sedět v tichosti s Pánem je osvěžující, mění to náš život a naše srdce.“

„Pravdou je, že sedět v tichosti s Pánem je nezbytné pro plodný katolický život. Přeji si, aby všichni katolíci věděli, že se nemusíme bát trávit čas v tichosti s Ježíšem – neboť on čeká, aby v lásce proměnil naše srdce a náš život.“17. 05. 2017, CNA