sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Kardinál Raymond Leo Burke v projevu na Římském fóru pro život, které se konalo 18.-20.5. 2017, v měsíci stého výročí prvního zjevení Panny Marie třem pasáčkům ve Fatimě, vyzval katolické věřící, aby „usilovali o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.“ Kardinál Burke je bývalým prefektem Apoštolské signatury a současným kardinálem-patronem Suverénního řádu maltézských rytířů.

Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Kardinál Burke v přítomnosti kardinála Carla Caffarry, známého kazašského biskupa Athanasia Schneidera a více než stovky představitelů prolife a prorodinných organizací z 20 zemí ve všestranném projevu na téma „Fatimské tajemství a nová evangelizace“ prohlásil, že vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie bude znamenat mnohem více než ukončení světových válek a přírodních katastrof, které předpověděla Panna Maria ve Fatimě.

„Jakkoli jsou fyzické tresty související s neposlušností a vzpourou člověka proti Bohu strašlivé, mnohem strašnější jsou tresty duchovní, neboť ty mají co dělat s důsledkem těžkého hříchu: věčnou smrtí,“ řekl kardinál. Vyjádřil souhlas s jedním z předních odborníků na Fatimu bratrem Michelem od Nejsvětější Trojice, že slíbený triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie se bezpochyby vztahuje především na „vítězství víry, které ukončí dobu odpadu a velkých nedostatků pastýřů Církve“.

K současné situaci v Církvi ve světle zjevení Panny Marie ve Fatimě Burke dále uvedl:

"Vyučovat víru v její celistvosti a s odvahou je jádrem úřadu pastýřů Církve: papeže, biskupů v jednotě se Petrovým stolcem a jejich hlavních spolupracovníků-kněží. Proto se třetí [fatimské] tajemství s obzvláštním důrazem obrací k těm, kdo v Církvi vykonávají pastýřský úřad. Jestliže mlčí a nehlásají učení víry ve věrnosti trvalé nauce a praxi Církve, ať kvůli povrchnosti, zmatenosti či dokonce zesvětštění, v nejhlubším duchovním slova smyslu tím smrtelně ohrožují duše, o něž mají na základě svého kněžského svěcení duchovně pečovat."

Volání po zasvěcení Ruska je pro některé lidi kontroverzní, ale kardinál Burke důvody své výzvy pojmenoval prostě a jasně. „Požadované zasvěcení je jednak uznáním významu, které Rusko stále má v Božím plánu pokoje, jednak známkou hluboké lásky k našim ruským bratřím a sestrám.“

„Samozřejmě, sv. papež Jan Pavel II. zasvětil svět včetně Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března 1984,“ řekl kardinál Burke. „Dnes však znovu slyšíme výzvu Panny Marie Fatimské, aby bylo Rusko zasvěceno jejímu Neposkvrněnému Srdci v souladu s jejím výslovným pokynem.“

Papež Jan Pavel II. chtěl přání Panny Marie, aby bylo Rusko v zasvěcení „výslovně“ uvedeno, vyhovět, ale nakonec tak neučinil. Tuto skutečnost nedávno potvrdil oficiální zástupce papeže Františka na oslavách fatimského výročí v kazašské Karagandě. Bývalý předseda Papežské rady Cor Unum kardinál Paul Josef Cordes tam ve svém projevu 13. května vzpomínal na svůj rozhovor s sv. papežem Janem Pavlem II. po zasvěcení či „svěření“ z roku 1984, k němuž došlo 25. března za přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské v Římě.

„[Papež] se tímto významným posláním, které tam Matka Boží vizionářům dala, evidentně již dlouhou dobu předtím zabýval,“ řekl kardinál Cordes. „Neodhodlal se však zmínit Rusko výslovně, protože ho vatikánští diplomaté naléhavě prosili, aby to nedělal, kvůli politickým konfliktům, které by to mohlo vyvolat.“

Těm, kdo mají proti zasvěcení Ruska přesto námitky, kardinál Burke připomněl slova papeže Jana Pavla II., který při zasvěcení světa v roce 1984 poznamenal: „Mariina výzva není pro jednou. Je třeba ji předávat z generace na generaci podle stále nových ’znamení doby’. Je třeba se k ní bez ustání vracet. Je třeba ji stále nově chápat.“

Kardinál Burke učil, že Panna Maria Fatimská „nám dává prostředky, pomocí nichž se můžeme věrně obracet na jejího božského Syna a u Něj hledat moudrost a sílu k tomu, abychom Jeho spásnou milost přinášeli našemu problémy nesmírně zmítanému světu.“ Uvedl šest prostředků, které Panna Maria ve Fatimě dala věřícím pro obnovu pokoje ve světě i v Církvi:

1. Denně se modlit růženec,

2. nosit škapulíř,

3. přinášet oběti za spásu hříšníků,

4. usmiřovat urážky jejího Neposkvrněného Srdce pobožností prvních sobot,

5. vlastním životem se stále více obracet ke Kristu.

6. Konečně Panna Maria žádá papeže, aby v jednotě se všemi biskupy světa zasvětil Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci.

„Slibuje, že skrze tyto prostředky její Neposkvrněné Srdce zvítězí a přivede duše ke Kristu, jejímu Synu,“ dodal kardinál Burke. „Tím, že se obrátí ke Kristu, usmíří své hříchy. Kristus je na přímluvu své panenské Matky zachrání před peklem a celému světu přinese pokoj.“

John Henry Westen

Překlad Lucie Cekotová03. 06. 2017, LSN