sv. Kleofáš / pá 25. září 2020

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu... (pokračování)

USA na půdě OSN komplikují podporu potratů prováděných z humanitárních důvodů

Neshody mezi Trumpovou administrativou a evropskými vládami ohledně potratů se stupňují a mohou vést k otevřené konfrontaci na Valném shromáždění OSN letos na podzim. Jedná se o vložení několika vět na podporu potratů do každoroční rezoluce OSN o humanitární pomoci.

USA na půdě OSN komplikují podporu potratů prováděných z humanitárních důvodů

V chystaném prohlášení na závěr rozpravy americká velvyslankyně Kelley Currieová uvedla: „Spojené státy nemohou akceptovat vložení výrazů ,služby sexuálního a reprodukčního zdraví‘ a ,sexuální a reprodukční zdraví‘ do rezoluce.“ „Tyto výrazy podporují potraty a právo na potrat,“ řekla.

Ačkoli Spojené státy nepožadovaly hlasování o odstranění těchto termínů, postoj USA k potratům při nedávných jednáních OSN naznačuje, že by k takovému hlasování mohlo dojít letos na podzim a na jaře příštího roku, kdy se očekává, že OSN opět přijmou humanitární dohody jako vodítka pro agentury a programy Spojených národů v oblastech postižených válkou a přírodními katastrofami.

Přestože se Spojené státy k dohodě připojily, odmítly podpořit dva odstavce v rezoluci, v nichž se hovoří o „sexuálním a reprodukčním zdraví“. Evropští zastánci humanitárního úsilí OSN odmítli odstranit tento výraz navzdory naléhavým požadavkům diplomatů Spojených států a dalších. Nigérie, Súdán a Svatý stolec měly podobné výhrady.

Mise USA u Spojených národů vedená velvyslankyní Nikki Haleyovou následuje trend Trumpovy administrativy, jíž se podařilo vyloučit zmínky o „sexuálním a reprodukčním zdraví“ z nedávných smluv na zasedání G7, G20, Světového zdravotnického shromáždění a Organizace amerických států. Zdá se, že dosažení stejného výsledku i v New Yorku bude složitější. Ale nejnovější prohlášení z mise Spojených států naznačují, že se američtí diplomaté možná chystají na hlasování o potratech prováděných z humanitárních důvodů.

Jedná se o to, zda se humanitární snahy OSN budou týkat i „sexuálního a reprodukčního zdraví“. Pokud ano, budou agentury OSN nadále financovat tytéž propotratové organizace, které přestala financovat Trumpova administrativa, když rozšířila tzv. Mexico City Policy, jež zakazuje poskytování amerických peněz takovýmto organizacím. Mexico City Policy se netýká peněz, které Spojené státy poskytují agenturám OSN.

Ačkoli se v dokumentu nepodařilo zablokovat zmínky o potratech, Spojené státy úspěšně zablokovaly schválení „Minimálního počátečního balíčku služeb pro sexuální a reprodukční zdraví“ (MISP), který je iniciativou agentur OSN a potratových organizací, jež zajišťují přístup k potratům při humanitárních katastrofách.

Přijetí MISP by zaručovalo, že potrat by měl být považován za základní humanitární nutnost, připravilo by půdu pro humanitární právo na potrat a zajistilo, že potratové organizace budou získávat finanční podporu prostřednictvím výdajů na humanitární účely.

MISP ignoruje námitky v úmluvách OSN, které vylučují možnost, že by potraty byly považovány za humanitární právo. Ignoruje taktéž výhrady svědomí humanitárních pracovníků a je v přímém rozporu s restrikcemi Spojených států na financování potratů.

Letos je to podruhé, kdy byl MISP při vyjednávání v OSN zamítnut, což naznačuje, že jej členské státy možná již nebudou považovat za „dohodnutý termín“.

Spojené státy prosazují takovéto iniciativy, jelikož jsou největším dárcem na celosvětové humanitární úsilí. Ročně příspívají více než 8 miliardami dolarů. Evropské státy, které podporují potraty při humanitárním úsilí, se snaží oslabit Helmsův dodatek z roku 1973, který zakazuje, aby Spojené státy financovaly potraty v zahraničí. V roce 2015 evropští zástupci dokonce tvrdili, že tento zákon porušuje Ženevské konvence.01. 07. 2018, C-Fam