sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Co je Sedm radostí sv. Josefa?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Co je Sedm radostí sv. Josefa?

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

5. Co je sedm radostí sv. Josefa?
Jedná se o události v Josefově životě, které mu působily radost.

Pobožnost sedmi radostí svatého Josefa spojená se sedmi bolestmi svatého Josefa odráží šťastné události v jeho životě, které mu činily radost. Tradice vychází ze známého příběhu o dvou františkánech, které zastihla bouře, jenž je obsažen v knize z 19. století nazvané „Anály svatého Josefa“. Dva františkánští otcové se plavili podél pobřeží Flander, když se přihnala strašlivá bouře, a loď se třemi stovkami cestujících se potopila. Oba františkáni byli natolik duchapřítomní, že se chytili prkna, kterého se pak tři dny a tři noci drželi, zmítáni sem a tam ve vlnách. Ve svém soužení a nebezpečí se obrátili ke svatému Josefovi a prosili ho v zoufalé situaci o pomoc. Svatý Josef se jim zjevil a pomohl jim dostat se bezpečně do přístavu. Pak jim světec „doporučil každý den se sedmkrát pomodlit Otčenáš a Zdrávas Maria na památku jeho sedmi bolestí a sedmi radostí. A potom zmizel.“

Zde je sedm radostí svatého Josefa založených na biblických událostech, jak jsou uvedeny v knize z 19. století Sláva katolické církve.

• „Zaprvé, seslání anděla z nebe, aby ho utěšil slovy: ,Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého‘ (Mt 1, 20).“

• „Zadruhé, zvěst o veliké radosti, kterou přinesl anděl pastýřům, že se ve městě Davidově narodil Spasitel, zatímco nebeské zástupy chválily Boha slovy: ,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi.‘ (L 2, 10, 13, 14).“

• „Zatřetí, pojmenování dítěte Ježíš, což bylo jméno, ,které dostal od anděla dříve, než jej matka počala‘ (L 2, 21).“

• „Začtvrté, když viděl přicházet mudrce z východu, aby se poklonili novorozenému králi, ,padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu‘ (Mt 2, 1, 2, 11).“

• „Zapáté, když v chrámu slyšel z úst svatého Simeona, že toto dítě bude dáno ,k povstání mnohých v Izraeli‘ (L 2, 34).“

• „Zašesté, v zemi egyptské, když viděl, jak před Božským dítětem padají a hroutí se modly, a když slyšel anděla říkat, že ti, kdo ukládali dítěti o život, jsou mrtví, a že se tedy mohou bezpečně vrátit do země izraelské (Mt 2, 20).“

• „Zasedmé, nalezení Krista v chrámu, kde hovořil s učenci, poté co jej tři dny hledal (L 2, 46).“

Překlad Pavel Štička

29. 06. 2021, Aleteia.org / RC Monitor 13/2021