sv. Eusebius / po 2. srpen 2021

Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Pales... (pokračování)

Co je Sedm bolestí sv. Josefa?

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2021 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.

Co je Sedm bolestí sv. Josefa?

Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

6. Co je sedm bolestí sv. Josefa?
Tato pobožnost připomíná sedm událostí z Josefova života, které pro něj bylo obtížné snášet.

Mnozí katolíci znají Sedm bolestí Panny Marie, pobožnost, která uctívá konkrétní události v Mariině životě, jež jí působily trápení, ale málo je známo o podobné pobožnosti ke sv. Josefu.

Tradice vychází ze známého příběhu o dvou františkánech, které zastihla bouře, jenž je obsažen v knize z 19. století nazvané „Anály svatého Josefa“. Dva františkánští otcové se plavili podél pobřeží Flander, když se přihnala strašlivá bouře, a loď se třemi stovkami cestujících se potopila. Oba františkáni byli natolik duchapřítomní, že se chytili prkna, kterého se pak tři dny a tři noci drželi, zmítáni sem a tam ve vlnách. Ve svém soužení a nebezpečí se obrátili ke svatému Josefovi a prosili ho v zoufalé situaci o pomoc. Svatý Josef se jim zjevil a pomohl jim dostat se bezpečně do přístavu. Pak jim světec „doporučil každý den se sedmkrát pomodlit Otčenáš a Zdrávas Maria na památku jeho sedmi bolestí a sedmi radostí. A potom zmizel.“ Zde je sedm bolestí svatého Josefa založených na biblických událostech, jak jsou uvedeny v knize z 19. století Sláva katolické církve.

• „Zaprvé, zjištění, že jeho vyvolená a milovaná snoubenka počala dítě, a myšlenka na to, že je podle zákona povinen ji opustit (Mt 1, 18, 19).“

• „Zadruhé, když ve městě Betlémě nemohl najít ubytování pro krále a královnu nebes a viděl Ježíše, jak se chvěje chladem na slámě v jesličkách mezi dvěma zvířaty – jeho jediném úkrytě před zimou, protože v hostinci pro něj nebylo místo (L 2, 7).“

• „Zatřetí, při pohledu na to, jak Božské dítě trpí a prolévá tolik své drahocenné krve při obřadu obřízky, když mu bylo pouhých osm dní (L 2, 21).“

• „Začtvrté, když v den očišťování slyšel proroctví svatého Simeona, že toto dítě bude terčem pronásledování a že meč smutku pronikne Mariinou duší (L 2, 34, 35).“

• „Zapáté, útěk do Egypta s dítětem a jeho matkou, v temnotě noci, uprostřed zimy, aby unikli před pronásledováním, které Herodes proti tomuto rozkošnému děťátku rozpoutal (L 2, 13).“

• „Zašesté, když po návratu z Egypta uslyšel, že v Judsku vládne po svém otci Herodovi ještě krutější král Archelaos, bál se tam jít a byl ve spánku varován, aby odešel do Galileje (Mt 2, 22).“

• „Zasedmé, když při pouti do Jeruzaléma nenašel malého Ježíše, svou jedinou útěchu, mezi svými blízkými. Tři dny jej v úzkosti a trápení hledal (L 2, 45, 46, 48).“

Překlad Pavel Štička

15. 07. 2021, Aleteia.org / RC Monitor 14/2021