Nanebevzetí Panny Marie / so 15. srpen 2020

Historie slavnosti: Dnešní den se začal slavit v Jeruzalémě už v V. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od VII. stol. byl slaven v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Pann... (pokračování)

Vědci potvrzují učení Církve o umělé antikoncepci

Skupina katolických vědců 20. září podpořila učení katolické církve o „daru sexuality“ a dlouholetý zákaz umělé antikoncepce, jak je uvedeno v „Humanae vitae“, encyklice blahoslaveného Pavla VI. z roku 1968. V prohlášení vydaném ve Washingtonu odmítli výzvu jiné skupiny, aby Církev změnila své učení, jež byla ve stejný den předložena v Organizaci spojených národů.

Vědci potvrzují učení Církve o umělé antikoncepci

„My, níže podepsaní vědci, potvrzujeme, že učení katolické církve o daru sexuality, o manželství a o antikoncepci je pravdivé a obhajitelné z mnoha důvodů, mimo jiné rozumovými pravdami a zjevením o důstojnosti lidské osoby,“ uvedli.

Vědci píší, že „stálé a trvalé učení Církve o lidské sexualitě“, jak je podáno v „Humanae vitae“, potvrzují všichni papežové od doby vydání encykliky, nedávno je potvrdil papež František ve své apoštolské exhortaci „Amoris laetitia“, zveřejněné v dubnu.

Mezi signatáři jsou: Richard Fehring, emeritní profesor a ředitel, Institut Marquette University pro přirozené plánování rodiny; profesorka Angela Franksová, ředitelka teologických oborů na Teologickém institutu pro novou evangelizaci, St. John’s Seminary v Massachusetts; John Haas, předseda, Národní katolické centrum pro bioetiku, Filadelfie; a George Weigel, výzkumný pracovník, Centrum pro etiku a veřejnou politiku, Washington.

„Vědecká podpora církevního učení o daru sexuality, o manželství a o antikoncepci v posledních desetiletích vzrůstá,“ uvedli. „Navíc po celém světě vznikají ústavy a programy podporující toto učení. Dokonce i některé sekulární feministky a sekulární programy začaly uznávat škodlivost antikoncepce.“ Ono druhé prohlášení, předložené v OSN, pochází od ekumenické skupiny katolických a dalších morálních teologů, etiků a ekonomů z celého světa, nad nimiž drží záštitu Wijngaardsův institut pro katolický výzkum sídlící v Anglii.

„Naším cílem je podnítit katolickou hierarchii k tomu, aby změnila svůj postoj k takzvané ’umělé‘ antikoncepci,“ uvedla Wijngaardsova skupina, která tvrdí, že „Humanae vitae“ je založena na chybných úvahách.

„K rozhodnutí užívat moderní antikoncepci lze dospět z řady morálně chvályhodných pohnutek, a proto může být zodpovědné a etické,“ napsali ve svém prohlášení „O etice užívání antikoncepce“.

Mezi signatáře Wijngaardsovy deklarace patří P. Charles Curran, o kterém Vatikán v roce 1980 prohlásil, že již nemá oprávnění vyučovat jako katolický teolog kvůli jeho nesouhlasným postojům k církevnímu učení o sexuální morálce. Dalším signatářem je P. Peter Phan, který vyučuje na Georgetownské univerzitě. Jeho knihy o náboženském relativismu či o tom, že mnohá vyznání nabízejí platnou duchovní cestu, začal Vatikán podrobně zkoumat.

Domovská stránka internetové prezentace institutu popisuje poslání této organizace jako „prosazování rovnosti pohlaví a společného rozhodování v Církvi“.

Wijngaardsova skupina uvedla, že byla 20. září vyzvána, aby předložila své prohlášení v Organizaci spojených národů. Kopie mají k dispozici „všechny sekce OSN a rozvojové agentury... snažící se najít správný vztah mezi náboženskou vírou a zdravím žen, jelikož usilují o dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN“, uvádějí.

„Nemůžeme se tvářit, že je stále rok 1968, nebo ignorovat škody způsobené sexuální revolucí,“ řekl John Grabowski, docent morální teologie a etiky na Katolické univerzitě ve Washingtonu. Grabowski, který byl odborným poradcem na biskupské synodě o rodině v roce 2015, okomentoval v tiskové zprávě z 20. září prohlášení vědců zveřejněné ve Washingtonu.

„Wijngaardsovo prohlášení bohužel není schopno uznat ospravedlnění, kterého se učení blahoslaveného Pavla VI. za posledních 48 let dostalo od vědy, sociologie a dalším rozpracováním v učení svatého Jana Pavla II. a  podporou papeže Františka,“ uvedl.

20. září na tiskové konferenci na Katolické univerzitě jeden profesor teologie zdůraznil, že prohlášení předložené v OSN nebere v úvahu duchovní přínos církevního učení o umělé antikoncepci, jež umožňuje „metody plánování rodiny na základě rozpoznání plodných dnů“.

„Je tu velký přínos pro přirozené plánování rodiny,“ řekla Janet Smithová, která vede katedru etiky P. Michaela J. McGivneyho na semináři Nejsvětějšího srdce v Detroitu a působí jako poradkyně Papežské rady o rodině.

Řekla, že přirozené plánování rodiny zlepšuje manželství a vede lidi blíže k Bohu, jejich manželskému partnerovi a dětem. Je také ekologické, protože je zdarma a nijak nepoškozuje životní prostředí.

Smithová, která promluvila na tiskové konferenci přes Skype, řekla, že když si před několika týdny poprvé přečetla Wijngaardsovo prohlášení, měla v úmyslu napsat na něj jednoduchou odpověď, ale reakce se rozrůstaly a staly se „pro nás příležitostí ukázat světu, že existuje mnoho, mnoho katolíků, kteří podporují ,Humanae vitae‘“.

Spekulovala o tom, že pokud by se porovnal věk signatářů těchto dvou různých dokumentů, pak by ti, kteří podepsali dokument předložený v OSN, byly nejméně o 15 let starší, protože mnoho mladších katolíků podporuje církevní učení o antikoncepci, zejména ti, které ovlivnil svatý Jan Pavel II. svou „teologií těla“ – učením o lidské sexualitě.

Grabowski a Mary Hassonová, která řídí Fórum katolických žen pro etické otátky a Centrum pro veřejnou politiku ve Washingtonu, též hovořili na tiskové konferenci a zdůraznili, že učení Církve o antikoncepci nabízí něco, co přesahuje oblast biologie.

Grabowski poznamenal, že o tomto učení se nyní bude mnohem víc hovořit, jelikož se blíží 50. výročí Humanae vitae v roce 2018.

V prohlášení vědců se o Wijngaardsově deklaraci uvádí, že „od počátku vede dialog špatným směrem, když argumentuje proti ,Humanae vitae‘ tím, že se zakládá především na ,biologických zákonech‘. ,Humanae vitae‘ se však zaměřuje na vztah člověka k Bohu a druhým lidem.“

„Bůh je láska. ... A protože Bůh je láska – spojení božských osob –, stvořil muže a ženy ke svému obrazu: vybavené rozumem a svobodnou vůlí, se schopností milovat a žít v láskyplném vztahu,“ uvedli v prohlášení.

„Bůh zve všechny lidi, aby měli podíl na jeho lásce. ... Každý člověk je stvořen tak, aby dával sám sebe Bohu a druhým lidem,“ pokračují. „Darovat sebe sama znamená žít způsobem, který podporuje dobro všech, a zejména těch, s nimiž žijeme v blízkém vztahu.“

Manželství „bylo vytvořeno Bohem, aby muž a žena mohli plně prožívat svou lidskou identitu jako milenci a dárci života. ... Lidské sexuální vztahy naplňují Boží záměr pouze tehdy, když respektují smysl pohlavního aktu, kterým je plození, a zahrnují úplné vzájemné darování manželů jeden druhému.“

Vědci dále citují ,Humanae vitae‘: „Existuje nerozlučné spojení dvojího významu manželského styku, který je Bohem chtěný a který člověk z vlastního popudu nemůže rozbít: je to význam spojivý a plodivý. ... a oba jsou nedílnou součástí manželského aktu. ... Učení, že antikoncepce je vždy proti Božímu plánu pro sexualitu, manželství a štěstí, se nezakládá na lidském právu,“ uvedla skupina vědců.

V prohlášení dále píší, že k tomu, aby manželé a manželky mohli žít podle „Božího plánu pro manželskou lásku“, potřebují „morální prostředky plánování rodiny“, které jsou jim k dispozici v „mnoha formách přirozeného plánování rodiny“. Přirozené metody založené na znalosti plodných dnů „jsou plně v souladu s církevním učením o manželské čistotě“.

„Několik dobře vyargumentovaných verzí obrany „přirozeného práva“ podporuje církevní učení o tom, že antikoncepce není v souladu s Božím plánem pro sexualitu a manželství,“ uvádí vědci a poznamenávají, že teologie těla vypracovaná svatým Janem Pavlem II. „poskytuje silnou obranu“ učení, které je předloženo v „Humanae vitae“.

„Humanae vitae“ se také „vyslovuje proti zkreslenému pohledu na lidskou sexualitu a intimní vztahy, který mnoho lidí v moderním světě podporuje“, dodávají.

10. 10. 2016, CNS