Mše svatá

15.11.2021, farnostvejprty.webnode.cz / RC Monitor 22/2021

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu „Ite missa est“ – tedy missa, počeštěně mše. Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.


Svou Církev vybavil a uschopnil k tomu, aby se Jeho oběť za nás na Kalvárii při mši svaté zpřítomňovala. A přece není na světě snad nic méně známo a méně chápáno než mše svatá. A tak se tomuto nevýslovnému daru naší přítomnosti budeme věnovat více v tomto i následujících číslech Monitoru. Začneme úvodem, který nám zprostředkují ti, kteří už vědí.

Svatí o mši svaté
Věz, křesťane, že zbožnou účastí na mši svaté si zasloužíš více, než kdybys rozdal všechen svůj majetek chudým a prošel jako poutník celou zemí. (sv. Bernard)

Pán nám udělí všechno, o co ve mši svaté prosíme, ba co více, dá nám i to, na co ani nepomyslíme a co nutně potřebujeme. (sv. Jeroným)

Kdybychom znali cenu oběti mše svaté, s jakou horlivostí bychom ji sledovali! (sv. farář Arský)

Všechny lidské dobré skutky spojeny se nemohou rovnat mešní oběti, protože jsou to jen lidské skutky, zatímco mše svatá je dílo Boží. (sv. farář Arský)

Modlitbou žádáme Boha o milosti, mešní obětí ho nutíme, aby nám je dal. (sv. Filip Neri)

Mše svatá je lék na uzdravení nemocí a oběť na zaplacení vin. (sv. Cyprián)

Mše svatá je nejposvátnější náboženský úkon, který nejvíce oslavuje Boha a nejvíce prospívá naší duši. Získáváme z ní sílu, abychom milovali Boha a bližního a dokázali odpouštět. (sv. P. Eymar)

Země by snáze vydržela bez slunce než beze mše svaté. (sv. P. Pio z Pietrelciny)

Ani sám Bůh nemůže učinit něco, co by bylo světější a větší než slavení mše svaté. (sv. Alfons)

Slavit mši svatou má takovou cenu, jakou má smrt Ježíše na kříži. (sv. Tomáš Akvinský)

Účastnit se zbožně mše svaté je více než postit se celý rok o chlebu a vodě. (sv. Leonard)

Člověk se musí chvět, země se musí třást, celé nebe musí být dojato, když se na oltáři v rukou kněze objeví Boží Tělo. (sv. František z Assisi)

Co by z nás bylo bez mše svaté? Všechno by zde zahynulo, protože jen mše svatá může zadržet Boží ruku. Bez ní by církev přestala trvat a celý svět by padl do záhuby. (sv. Terezie z Lisieux)

Mše svatá je dílo, ve kterém nám Bůh staví před oči všechnu lásku, kterou nám přinesl; je to svým způsobem souhrn všech dobrodiní, která nám prokázal. (sv. Bonaventura)

Všechny kroky, které někdo udělá, aby se účastnil mše svaté, zapisuje a sčítá anděl a každý se dočká od Boha té největší odměny zde na zemi i v nebi. (sv. Augustin)

Bůh raději přijímá mši svatou než všechny zásluhy všech andělů. (sv. Vavřinec Justiniani)

Jak šťastný je anděl strážný, když doprovodí duši na mši svatou! (sv. farář Arský)

Mše svatá je jediná oběť, která rychle vyvádí duše z očistcových muk. (sv. Řehoř)


Další články


Historické rusko–ukrajinské pnutí

27.04.2022, The Conversation

Dvě různé pravoslavné církve tvrdí, že jsou jedinou pravou ukrajinskou církví pro ukrajinský lid. Tyto dvě církve nabízejí výrazně odlišné představy o vztahu mezi Ukrajinci a Rusy.

Magisterium mučedníků

21.04.2022, Catholic Culture

Každý máme nějakou svou komfortní zónu. Reakce na Ježíšovo povolání vyžaduje ochotu narušovat své komfortní zóny a zdůrazňuje význam křesťanského mučednictví.

Stigmata lásky k Bohu i k bližním

29.04.2022, RC Monitor 8/2022

O svátku Božího milosrdenství, na druhou neděli velikonoční nás evangelium zve pohlédnout do Kristových ran. Evangelista Jan nám vypráví o nedělním setkání vzkříšeného Pána s učedníky: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.

Lid, papež a Maria: Zasvěcení spojuje nebe a zem

19.04.2022, La Nuova Bussola Quotidiana

Po intenzivní kající pobožnosti, během níž Svatý Otec žádal Boha o odpuštění ve jménu všech, došlo slavnostním zasvěcením ke znovu-spojení mezi Nebem a zemí.

Kvietismus versus aktivismus: Lze obojí produktivně zkombinovat?

02.05.2022, williamfvallicella.substack.com

Evagrios Pontikos nabádá k pěstování apatheie, stavu hlubokého duševního klidu. Je těžké ho dosáhnout, a pokud je ho dosaženo, je třeba ho neustále chránit.

Boží milosrdenství

25.04.2022, RC Monitor 8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství, když při pohledu do kalendáře zjistíme, že předcházející den si my Češi, ale i Poláci a Maďaři připomínáme sv. Vojtěcha, pak přichází na řadu sv. Jiří a zároveň si tento den můžeme připomenout křest sv. Augustina a den poté ještě sv. Marka.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.