Mše svatá

15.11.2021, farnostvejprty.webnode.cz / RC Monitor 22/2021

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu „Ite missa est“ – tedy missa, počeštěně mše. Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.


Svou Církev vybavil a uschopnil k tomu, aby se Jeho oběť za nás na Kalvárii při mši svaté zpřítomňovala. A přece není na světě snad nic méně známo a méně chápáno než mše svatá. A tak se tomuto nevýslovnému daru naší přítomnosti budeme věnovat více v tomto i následujících číslech Monitoru. Začneme úvodem, který nám zprostředkují ti, kteří už vědí.

Svatí o mši svaté
Věz, křesťane, že zbožnou účastí na mši svaté si zasloužíš více, než kdybys rozdal všechen svůj majetek chudým a prošel jako poutník celou zemí. (sv. Bernard)

Pán nám udělí všechno, o co ve mši svaté prosíme, ba co více, dá nám i to, na co ani nepomyslíme a co nutně potřebujeme. (sv. Jeroným)

Kdybychom znali cenu oběti mše svaté, s jakou horlivostí bychom ji sledovali! (sv. farář Arský)

Všechny lidské dobré skutky spojeny se nemohou rovnat mešní oběti, protože jsou to jen lidské skutky, zatímco mše svatá je dílo Boží. (sv. farář Arský)

Modlitbou žádáme Boha o milosti, mešní obětí ho nutíme, aby nám je dal. (sv. Filip Neri)

Mše svatá je lék na uzdravení nemocí a oběť na zaplacení vin. (sv. Cyprián)

Mše svatá je nejposvátnější náboženský úkon, který nejvíce oslavuje Boha a nejvíce prospívá naší duši. Získáváme z ní sílu, abychom milovali Boha a bližního a dokázali odpouštět. (sv. P. Eymar)

Země by snáze vydržela bez slunce než beze mše svaté. (sv. P. Pio z Pietrelciny)

Ani sám Bůh nemůže učinit něco, co by bylo světější a větší než slavení mše svaté. (sv. Alfons)

Slavit mši svatou má takovou cenu, jakou má smrt Ježíše na kříži. (sv. Tomáš Akvinský)

Účastnit se zbožně mše svaté je více než postit se celý rok o chlebu a vodě. (sv. Leonard)

Člověk se musí chvět, země se musí třást, celé nebe musí být dojato, když se na oltáři v rukou kněze objeví Boží Tělo. (sv. František z Assisi)

Co by z nás bylo bez mše svaté? Všechno by zde zahynulo, protože jen mše svatá může zadržet Boží ruku. Bez ní by církev přestala trvat a celý svět by padl do záhuby. (sv. Terezie z Lisieux)

Mše svatá je dílo, ve kterém nám Bůh staví před oči všechnu lásku, kterou nám přinesl; je to svým způsobem souhrn všech dobrodiní, která nám prokázal. (sv. Bonaventura)

Všechny kroky, které někdo udělá, aby se účastnil mše svaté, zapisuje a sčítá anděl a každý se dočká od Boha té největší odměny zde na zemi i v nebi. (sv. Augustin)

Bůh raději přijímá mši svatou než všechny zásluhy všech andělů. (sv. Vavřinec Justiniani)

Jak šťastný je anděl strážný, když doprovodí duši na mši svatou! (sv. farář Arský)

Mše svatá je jediná oběť, která rychle vyvádí duše z očistcových muk. (sv. Řehoř)


Další články


Biskup Kročil: Zoufat si nebo hledat pomoc?

17.01.2022, RC Monitor 1/2022

S velikými rozpaky jsme se rozloučili s uplynulým rokem, charakterizovaným mnohými zvraty. Poslední den v kalendářním roce, jak je tomu dobrým zvykem, jsme děkovali Bohu za vše, co jsme mohli prožít a chválili jej zpěvem Te Deum. Nyní vstupujeme do nového roku, který bude i nadále poznamenán dopady pandemie, která bude i nadále otvírat velké nejistoty v oblasti ekonomické i společenské. Na začátku roku jsme svěřili naše životy i naše farnosti pod ochranu Panny Marie.

Úvaha konvertity nad synodální cestou

22.12.2021, RC Monitor 24/2021

Jsem konvertita. Přiznávám, že na počátku mého života z víry nestálo žádné dramatické obrácení, ale obyčejná lidská potřeba sdílení a porozumění. Zkrátka jsem doufala, že ve společenství věřících najdu lidi chápavější a hodnější, než tam „venku“. Během let klopýtání a hledání jsem pochopila, že i v církvi jsou jen lidé, ale že stojí za to v ní žít, protože je něčím daleko víc než jen lidskou institucí. Že je dílem Trojjediného Boha, který ji sytí láskou Svého Syna, a oživuje Svým Duchem. Přijala jsem Ježíše Krista jako Pána svého života a církev jako svůj domov.

Slzavé Vánoce

03.01.2022, RC Monitor 24/2021

„(...) dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel.“ Zpráva, kterou anděl oznamoval pastýřům, vyvolala v srdcích těchto prostých lidí pocit radosti a zároveň potřebu vidět „Vtělené Slovo“ na vlastní oči. Rychle se rozhodli: „Pojďme do Betléma a podívejme se, co se tam stalo.“ To, co viděli, proniklo hluboko do jejich srdcí.

Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.

Sedm důvodů, proč se radovat, že slavíme Vánoce, a ne svátek neporaženého Slunce

26.12.2021, MercatorNet

Představme si na chvíli, že by Vánoce nikdy nenastaly a že by se římskému císaři Aureliánovi roku 274 našeho letopočtu podařilo ustanovit na 25. prosince svátek neporaženého Slunce – Sol Invictus.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.