sv. Matěj / pá 14. květen 2021

Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce ... (pokračování)

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

Dům ze skla: K nekrologům Hanse Künga

Ve světové církvi a zvláště v německojazyčné oblasti rezonovalo jméno švýcarského teologa Hanse Künga daleko více než mezi našimi katolíky. Zemřel letos 6. dubna a jeho úmrtí přece pohnulo některé autory a periodika i u nás k uveřejnění nekrologů. Je velmi příznačné, že se v nich nedozvíme nic o skutečných důvodech, proč bylo Küngovi odňato oprávnění vyučovat katolickou teologii.

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu

Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitencierie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa.

Někdo tátu dělat musí

Druhý vatikánský koncil (1962–65) je pro katolíky klíčovou událostí posledních šedesáti let. Obnovil sebepochopení církve. Přinesl nový pohled na vztahy k židovskému národu, dalším křesťanům a světu. Nově a významně také uznal důležitost povolání laiků.

Stabat Mater dolorosa

Čtenáři, pohleď na Marii pod křížem a uč se, co je milosrdenství. Svou duši přibliž pukajícímu srdci věčné Panny, když její jediný syn byl světem odsouzen a ubit. A ona stojí, nedrží ji žádný člověk, podpírají ji samotní andělé a takovou bolest nelze bez víry přestát. Jak hustý a tmavý mrak se nad člověkem rozprostře, když dítě milované do lůna země spouštíme.

Týden ve světě katolickýma očima - 6. 5. 2021

U příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa Patronem univerzální Církve vložila vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti sedm nových invokací do litanií ke sv. Josefu: Custos Redemptoris (Pěstoune Spasitelův), Serve Christi (Služebníku Kristův), Minister salutis (Služebníku spásy), Fulcimen in difficultatibus (Podporo v nesnázích), Patrone exsulum (Patrone vyhnanců), Patrone afflictium (Patrone trpících), Patrone pauperum (Patrone chudých).

Ve slově „fulcimen“ je však špatně označen přízvuk, jak si všiml otec Zuhlsdorf (přízvuk má být na předposlední slabice, která je dlouhá).