Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.


„Kristus nikdy nevytvářel struktury. Samozřejmě neříkám, že nejsou nutné. Organizace je ve společnosti užitečná, ale nestojí na prvním místě,“ prohlásil kardinál Sarah v rozhovoru pro francouzský katolický týdeník Famille Chrétienne.

„To hlavní je vyjádřeno v prvním Kristově výroku v Markově evangeliu: ’Obraťte se a věřte evangeliu.‘“

Kardinál Sarah v únoru ukončil své více než šestileté působení jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Tento šestasedmdesátiletý rodák z Guineje napsal roku 2020 knihu o kněžství, celibátu a krizi katolické církve, nazvanou Z hloubi srdce. Vyvstaly kolem ní otázky, zda jejím spoluautorem nebyl emeritní papež Benedikt XVI.

Kardinál Sarah řekl, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní.

„Jde o to, povzbudit je, aby neztratili Boha a měli odvahu následovat Krista, jak to přijali na začátku, v den svého vysvěcení,“ vysvětloval. „Krize, kterou dnes v církvi procházíme, totiž podstatnou měrou souvisí s krizí kněžství.“

Kardinál se též vyjádřil ke skandálu ohledně sexuálního zneužívání ze strany kněží a prohlásil, že se církev „nesmí bát pravdy“.

„Musíme cítit hlubokou bolest a trpět tím, jako trpěl Kristus, když ho zradil Jidáš a když ho Petr zapřel,“ řekl a dodal, že církev a její kněží mají být vzorem a i jen jediný případ zneužívání je příliš mnoho.

„Zjištění tolika spáchaných hříchů nám umožňuje lépe pochopit zjevnou neplodnost našich místních církví. Jak bychom mohli nést ovoce, když nás zevnitř sžírá taková rakovina? Musíme znovu objevit význam pokání a lítosti,“ řekl a nabádal k uctívání Ježíše v Nejsvětější Svátosti, „abychom napravili znesvěcení jeho obrazu v duších dětí.“

Kardinál Sarah dodal, že by však katolíci neměli podléhat zklamání, protože drtivá většina kněží je věrná, a to je důvod k vděčnosti.

„Jejich každodenní a skrytá věrnost není hlučná, nýbrž mlčky nese hlubokou setbu obnovy,“ řekl.

„Je na nás, abychom dohlédli, jak budou provinilí kněží potrestáni a pokud možno také zahrnuti péčí, uzdravováni a doprovázeni, aby se už takové činy neopakovaly,“ pokračoval kardinál. „Především je naším úkolem nedovolit, aby tyto hrůzy odvrátily duše od Krista a uzamkly mnohé nevinné oběti v utrpení.“

Kniha kardinála Sarah je věnována seminaristům, a jak se vyjádřil, chce povzbudit i je, protože se na kněžskou službu připravují v nesnadné době.

Chce jim sdělit, že pokud je Kristus povolal ke kněžství, dá jim také prostředky, aby ho mohli opravdově následovat.

„Snaž se brát toto povolání vážně. Pán, který tě volá, tě nenechá samotného. Bude tě podporovat svou milostí, ale ty sám musíš být naplno člověkem, opravdovým, poctivým, čestným člověkem se všemi lidskými kvalitami,“ řekl.

Poznamenal, že důležitou roli v podpoře kněží hrají rodiny, a vybízel, aby lidé zvali kněze k sobě domů k modlitbám a rozhovorům.

Zdůraznil, že intenzivní modlitební život je životně nutný pro každého kněze, a uvedl příklady světců, mezi nimi především sv. Jana Vianney, svatého faráře z Arsu.

Když redaktor poukázal na to, že „Francie faráře z Arsu není Francie 21. století“, kardinál Sarah reagoval: „To je pravda, ale člověk je stejný. Člověk se nemění. Od Adama až po dnešek má tytéž ambice, tytéž chyby a tytéž neřesti.“

„To jen okolnosti, které jsme vytvořili, nás mohou mást, ale člověk se nemění,“ trval na svém a dodal, že „Francouz farář z Arsu je Francouz dneška – s tím rozdílem, že dnešní Francouz má mobilní telefon... Ale pokud jde o jeho ambice, neřesti a chyby, je stejný. Stále potřebujeme svaté kněze, kteří se ztotožňují s Kristem.“

Kardinál také promluvil o tom, jak se Francie a další západní země uzavírají před Bohem.

„Pokud Francie a Západ díky službě kněží znovu objeví, že Bůh přišel mezi nás, že nás miluje, že chce naši spásu, že chce, abychom poznali pravdu, a že tato pravda nám pomůže osvobodit se, pak to není nesplnitelný úkol,“ řekl.

„Ale není třeba si zoufat,“ pokračoval. „Právě proto musí kněží znovu objevit své poslání, svoji identitu. Ztělesňují Kristovu přítomnosti uprostřed tohoto světa.

Hannah Brockhaus
Přeložila Alena Švecová


Další články


Slzavé Vánoce

03.01.2022, RC Monitor 24/2021

„(...) dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel.“ Zpráva, kterou anděl oznamoval pastýřům, vyvolala v srdcích těchto prostých lidí pocit radosti a zároveň potřebu vidět „Vtělené Slovo“ na vlastní oči. Rychle se rozhodli: „Pojďme do Betléma a podívejme se, co se tam stalo.“ To, co viděli, proniklo hluboko do jejich srdcí.

Požehnané a radostné Vánoce

24.12.2021, RC

Vážení čtenáři, naši podporovatelé, když vstupujeme do nového roku, je to vždy s přáním, abychom Vám přinášeli dobré čtení třeba k podvečernímu čaji nebo ke sklence vína po nešporách. Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nesnadném roce, děkujeme za Vaše dary. Přejeme Vám požehnané a radostné Vánoce, vždyť se nestalo nic menšího, než že se nám, nám narodil Spasitel. Bůh má svět pevně ve svých rukou. Přejeme Vám důvěru, naději a plnost Božího požehnání.

Čestný je člověk, když…

10.01.2022, librinostri.catholica.cz

Člověk je veliký, má-li pravé mravní hodnoty a vlastnosti, dovede-li být skutečným hrdinou v dobrých činech a vlastnostech.

Jiří Strach: Když se podíváte do historie Církve, vždycky se to mlelo

20.12.2021, RC Monitor 24/2021

Oslovili jsme pana Jiřího Stracha, věhlasného českého režiséra a herce, s prosbou o rozhovor. Měl být vánoční, ale nakonec „Lotrando mudruje“ s láskou, zkušeností a nabytou životní moudrostí o mnohých dalších dosti podstatných věcech. Však posuďte sami.

Úvaha konvertity nad synodální cestou

22.12.2021, RC Monitor 24/2021

Jsem konvertita. Přiznávám, že na počátku mého života z víry nestálo žádné dramatické obrácení, ale obyčejná lidská potřeba sdílení a porozumění. Zkrátka jsem doufala, že ve společenství věřících najdu lidi chápavější a hodnější, než tam „venku“. Během let klopýtání a hledání jsem pochopila, že i v církvi jsou jen lidé, ale že stojí za to v ní žít, protože je něčím daleko víc než jen lidskou institucí. Že je dílem Trojjediného Boha, který ji sytí láskou Svého Syna, a oživuje Svým Duchem. Přijala jsem Ježíše Krista jako Pána svého života a církev jako svůj domov.

Sedm důvodů, proč se radovat, že slavíme Vánoce, a ne svátek neporaženého Slunce

26.12.2021, MercatorNet

Představme si na chvíli, že by Vánoce nikdy nenastaly a že by se římskému císaři Aureliánovi roku 274 našeho letopočtu podařilo ustanovit na 25. prosince svátek neporaženého Slunce – Sol Invictus.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.