Počátky papežství

14.07.2022, Integrated Catholic Life

Původ papežství lze nalézt v rozhovoru Ježíše se Šimonem Petrem v 21. kapitole Janova evangelia, které se tradičně čte během velikonočních svátků. Po otázce „Petře, miluješ mě?“ následuje příkaz „Pas mé ovce“. Papež, pastýř a Petrův nástupce, zastává roli, která nespočívá ve výsadách, ale v oběti.


Při mnoha příležitostech jsem slyšel, že lidé mají vůči papežskému úřadu námitky. Často říkají něco takového: „Prostě nemohu uvěřit, že jeden člověk na zemi, papež, je svatější než všichni ostatní.“ Kdopak kdy řekl, že bezhříšnost je buď předpokladem, nebo důsledkem zvolení papežem?

Papež a papežství
Papež, římský biskup, je nástupcem Petra, který v posledních letech svého života vedl křesťany ve věčném městě. A zde se objevuje zajímavá skutečnost. Žádné ze čtyř kanonických evangelií (nemluvě o Skutcích apoštolů a listu Galatským) se nesnaží zakrýt skutečnost, že Petr často a hodně hřešil.

Mimochodem, kdyby „patriarchální a panovační“ představitelé rané katolické církve pozměnili příběh o Ježíši, jak někteří naznačují, nemyslíte, že by tyto nepříjemné příběhy „opravili“?

Přestože jsou všichni zajedno v tom, že Petr byl slabý a nedokonalý, shodují se také na tom, že mu byla svěřena jedinečná odpovědnost. Pouze Petrovi změnil jméno sám Ježíš (ze Šimona na Petra, což znamená skála). Pouze Petrovi Kristus na Zelený čtvrtek večer řekl: „Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (L 22, 31–32). A když Ježíš po vzkříšení připravil apoštolům ryby k jídlu (J 21), pouze Petrovi položil otázku „miluješ mě?“.

Rozhovor Petra se vzkříšeným Kristem
Proč mu však Ježíš položil stejnou otázku třikrát? Možná Petr potřeboval odčinit své trojí zapření Krista trojím vyznáním lásky. Možná, že vzhledem k tomu, že se Petr v minulosti mýlil, chtěl mít Pán opravdu jistotu, že se mu to podařilo. Tady je pointa...

„Petře, způsobem, jak můžeš vyjádřit pokání za svůj hřích a lásku ke mně, bude pasení mých ovcí. Pamatuj, že to nejsou tvoje ovce, ale moje. Postarej se o ně kvůli mně. Udělej pro ně to, co jsem pro ně dělal já. Nechci, abys je jenom krmil. Chraň je. Polož za ně svůj život, bude-li to nutné.“

Od rybáře k univerzálnímu pastýři
Petrova role pastýře je svým způsobem jedinečná, protože je univerzální. Navzdory jeho lidské křehkosti je mu svěřena péče o všechny církve. A pokud bereme L 22,31–32 vážně, je povolán být pastýřem všech pastýřů. To je velká zodpovědnost. Ve skutečnosti je to drtivé břemeno, které by on ani jeho nástupci nikdy nemohli unést pouze svými lidskými silami.

Proto se za papeže (což znamená papa neboli otec) modlíme při každé katolické eucharistii na celém světě – potřebuje milost Ducha svatého, aby mohl plnit svou úlohu. Ta část o Petrovi, který rozpřáhl ruce, aby ho jiní vedli tam, kam on sám nechce – to se netýká jen jeho ukřižování za císaře Nerona, ale každodenního pokládání života za své stádo, „bílého mučednictví“, které jsme tak jasně viděli v znaveném, ale vytrvalém svědectví svatého Jana Pavla II. v jeho posledních letech.

Pastýř mnoha pastýřů
V jiném ohledu však Petrova role pastýře není ojedinělá. Je příkladem pro nás, ovce, kteří jsme povoláni stát se sami pastýři a vůdci, a to navzdory vlastní křehkosti a hříšnosti. Někteří jsou povoláni stát se biskupy, nástupci apoštolů, kterým je svěřena pastýřská péče o část Kristova stáda. Někteří jsou povoláni stát se kněžími či jáhny, kteří pomáhají biskupovi v jeho apoštolském poslání. Někteří jsou povoláni za katechety, duchovní a učitele mládeže, kteří se také podílejí na pasení ovcí.

A většina z nás je povolána být rodiči, pastýři toho, co Druhý vatikánský koncil nazývá „domácí církví“. Rodiče, říkají svatý Tomáš Akvinský a svatý Jan Pavel II., mají pastorační úlohu podobnou úloze faráře. Jan Pavel II. ve svém listu Familiaris consortio dokonce říká, že křesťanští rodiče vykonávají „pravou službu církve“.

Jan 21 – výzva k pasení ovcí
Ať už se nacházíme na kterékoli úrovni, výzva pást ovce a starat se o ně je výzvou k oběti, nikoli výsadou. Přináší chvíle radosti a hlubokého uspokojení, ale i chvíle utrpení. Pokud se však z utrpení něčemu učíme, pak tomu, že utrpení je pravou a nezbytnou zkouškou lásky a také jejím nejautentičtějším a nejsilnějším vyjádřením.

Nebojme se tedy být pastýři. Dobrý Pastýř nás posílí svým Duchem. A modleme se s vděčností a soucitem za naše pastýře.

Marcellino D‘Ambrosio
Přeložil Pavel Štička


Další články


Jak reagovat, když lidé říkají, že Ježíš měl bratry a sestry?

22.09.2022, National Catholic Register

Od prvních dnů po zmrtvýchvstání církev věří, že Marie byla vždy panna a že Ježíš neměl žádné biologické bratry ani sestry. „Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ (Mk 6,3) Měl Ježíš bratry a sestry? Někteří lidé se domnívají, že Markovo evangelium právě to tvrdí.

On je zbraní a štítem proti nepříteli

12.09.2022, RC Monitor 17/2022

Asi každý z nás má svého oblíbeného světce, bylo by asi divné kdyby neměl, na kterého se obrací s důvěrou v jeho přímluvu u Božího trůnu. Sice nám to naši tzv. odloučení bratři (normálně zvaní heretici) vyčítají a někteří se nám i (asi v rámci ekumenismu) pošklebují, ale to by nám zase tak příliš nemělo vadit, neb už jsme měli mnoho desítek, ba stovek, let čas si zvyknout. Pravda, někdy to i zabolí, neboť to z jejich strany můžeme vnímat i jako určitou nespravedlnost. A přitom by se nám mohli pošklebovat i oprávněně a u mnoha z nás by důvod našli celkem snadno „na první dobrou“.

Dům ze skla: Požadavky pro světovou církev a Druhý vatikánský koncil

20.09.2022, RC Monitor 17/2022

Papež Jan Pavel II. vydal roku 1983 pokoncilní Kodex kanonického práva. Velmi trefně o něm prohlásil, že je vlastně „posledním dokumentem Druhého vatikánského koncilu“. A měl pravdu. Vždyť koncilní dokumenty neobsahují pouze abstraktní snění o lepším světě a krásnější církvi, nýbrž často vyjadřují jednoznačně formulovaná přání, podněty, ba striktní požadavky, které by mohly zůstat „viset ve vzduchu“, pokud by se jich znovu neujala nejvyšší, tedy papežská autorita církve, a nepřevedla je do jednoznačně formulovaných norem, stanovících konkrétní práva a povinnosti.

Jak se připravit na nebe

01.09.2022, Catholic Exchange

Svatý Jan měl vidění nebeské liturgie, při níž všechna stvoření na nebi i na zemi, andělé i lidé, neustále chválili a uctívali vzkříšeného a oslaveného Krista: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení... Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zj 5,12.13).

Jediná oběť a jediné kněžství: Rozjímání o Kristově oběti a kněžství a naší účasti na nich podle listu Židům a sv. Augustina

05.09.2022, RC Monitor 16/2022

Nedávná kněžská svěcení nás vedou k úvaze o velké hodnotě kněžství. Ta je dána především tím, že kněz reprezentuje samotného Krista velekněze. Jedině Kristus je knězem v plnosti a jedině jeho oběť na kříži je dokonalá. A kněz při slavení mše sv. tuto jedinou dokonalou oběť znázorňuje a zpřítomňuje.

Proč chodit do kostela? Anebo slovo k našim hledajícím bližním

26.09.2022, RC Monitor 18/2022

Kostel je zvláštní místo. Obvykle ho v obci najdeme na nějakém centrálním nebo jinak privilegovaném pozemku, a přitom není příliš využitý. Nemluvím tady přitom o dnešku a o sekularizaci, kdy do kostela chodí jen málo lidí. Ani v dobách rozvinuté zbožnosti nebývaly kostely nějak zvlášť využívané. Mše sv. byly v neděli možná 3, ale ve všední den 1–2. Přidejme k tomu nějakou tu farní modlitbu růžence a vyjde nám, že využití kostela bylo a je tak maximálně 3 hodiny denně. V práci a podnikání jsme zvyklí na úplně jiná čísla efektivity. Mít provozovnu na nejlukrativnějším místě ve středu nebo poblíž středu obce a přitom ji využívat maximálně 3 hodiny denně? Co je vlastně ten kostel za místo, když je takto jakoby zbytečný a neefektivní? Proč vlastně kostel mít a proč do něj chodit?


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.