Magisterium mučedníků

21.04.2022, Catholic Culture

Každý máme nějakou svou komfortní zónu. Reakce na Ježíšovo povolání vyžaduje ochotu narušovat své komfortní zóny a zdůrazňuje význam křesťanského mučednictví.


Utrpení mučedníků má magisteriální autoritu, protože toto svědectví vyzdvihuje a potvrzuje základní prvky církevního učení.

Když Jindřich VIII. tvrdil, že je hlavou katolické církve v Anglii, většina lidí zůstala pohodlně zticha. Kromě Thomase Mora a Johna Fishera používali přední katolíci svoje náboženství jako zbožnou fasádu a odmítali pro jeho obranu příliš riskovat. Thomas More a John Fisher svědčí o nezrušitelnosti manželství a legitimní autoritě Církve. Je historickým paradoxem, že neplodná kultura a mělká vírou připravuje půdu pro slavné svědectví mučedníků. Tento vzorec se v průběhu staletí objevuje opakovaně.

Franz Jägerstätter byl rakouský odpírač vojenské služby za druhé světové války. Němci ho za to, že odmítl bojovat za nacistické Německo, odsoudili k smrti. V mládí měl Franz pověst nezkrotného člověka. Jako první ve vesnici vlastnil motorku a údajně byl otcem nemanželského dítěte. Roku 1936 se oženil s hluboce zbožnou ženou a na svatební cestu jeli do Říma, kde přijali požehnání od papeže Pia XI. Franz začal studovat Bibli a denně chodil na mši svatou. Když roku 1938 německá vojska vstoupila do Rakouska, byl zdrcený při pohledu na to, jak mnozí katolíci v jeho vesnici Němce podporují. Napsal: „Myslím, že tohle je snad nejsmutnější hodina pro pravou křesťanskou víru v naší zemi.“ Odmítl přísahat Hitlerovi a roku 1941 dostal jako rolník výjimku a vrátil se domů. Když uvažoval o svých zážitcích z vojenské služby, o omezování církve (kostely musely vyvěsit vlajky s hákovým křížem) a o zprávách o nacistickém programu „eutanazií“, začal si klást otázku nad morálností války. Radil se i s biskupem, ale ze setkání s ním odešel zklamaný nedostatečně rozhodnou ochotou postavit se nacistické ideologii.

Když byl Jägerstätter znovu povolán k vojenské službě, vyjádřil svou výhradu svědomí: „... že pro své náboženské názory odmítá vykonávat vojenskou službu se zbraní, že kdyby bojoval za nacistický stát, jednal by proti svému náboženskému svědomí..., že nemůže být zároveň nacistou i katolíkem..., že jsou určité věci, ve kterých člověk musí poslouchat Boha víc než lidi; s ohledem na přikázání ’budeš milovat svého bližního jako sebe samého‘... Byl však ochoten sloužit jako vojenský ošetřovatel.“ (Výňatek z odůvodnění rozsudku Říšského vojenského soudu z 6. července 1943.)

Kněz, který ho navštívil, ho sice apelem na jeho vlastenectví ke službě v armádě nepřesvědčil, ale poskytl mu útěchu touto zprávou: O rok dřív rakouský pallotinský kněz otec Franz Reinish odmítl vykonávat vojenskou službu z týchž důvodů a za svá přesvědčení zemřel. Roku 1943 nacisté Franze odsoudili k smrti za buřičství a tohoto oddaného manžela a otce popravili gilotinou. Jeho poslední zaznamenaná slova byla: „Jsem vnitřně plně spjat s Pánem.“ Bylo mu třicet šest let.

V červnu 2007 papež Benedikt XVI. – který jako mladý muž za války neochotně sloužil v jednotce protiletecké obrany na okraji Mnichova – prohlásil Franze Jägerstättera mučedníkem. V říjnu 2007 byl blahořečen. Jeho mučednictví zvýšilo magisteriální hodnotu jeho svědectví: „... ani vězení, ani pouta, ani rozsudek smrti nemohou člověka připravit o víru a jeho svobodnou vůli.“

V listopadu 2021 mexické úřady odsoudily dva mexické kardinály, biskupa a tři kněze za porušování mexické ústavy. Hlavní terč, kardinál Juan Sandoval Íñiguez, před volbami varoval: „Pokud ti, kdo jsou u moci, zvítězí, přijde diktatura..., svoboda bude ztracena, protože tu mluvíme o systému, který je komunistický, socialistický a který zotročuje.“ Mexická ekonomika zchudne a bude zotročená „jako ve Venezuele a jako na Kubě“.

Kardinál Sandoval také upozorňoval na to, že „v sázce je dobro rodiny a [lidského] života, protože tato vláda přijala genderovou ideologii, která s sebou přináší veškerá nepřirozená zvěrstva, jež dokážou rozpoutat, což může ztěžovat život rodinám a ničit je“, bude podporovat „interrupce, rychlé rozvody, homosexuální chování a homosexuální sňatky“. Na závěr kardinál uvedl, že „komunisticko-marxistický řád“ ohrožuje náboženskou svobodu.

Sandoval povzbuzoval „většinu Mexičanů, kteří věří v Boha a jeho prozřetelnost, aby se k němu hodně modlili, aby nás osvítil a pomohl nám“, aby „prosili Pannu Marii Guadalupskou o pomoc a modlili se před nejsvětější svátostí“. Povzbuzoval Mexičany, aby „splnili svou občanskou povinnost“, šli k volbám a nenechali „volný prostor pachatelům zla“.

Slova kardinála Sandovala nejsou prázdné fráze. V Mexiku – stejně jako v mysli mnoha Američanů – je odluka církve od státu absolutní. Během soudního jednání jeden ze soudců kritizoval duchovní: „Volby nejsou nebeská ani duchovní záležitost... Nebeské vnuknutí nezpůsobí, že ve všeobecně volených pozicích budou nejlepší lidé.“ Pronásledování mexických duchovních, kteří odvážně dosvědčují důstojnost manželství a rodiny, představuje právě probíhající mučednictví.

Křesťanští mučedníci riskují a vydávají svůj život v Ježíši pro pevnou jistotu víry, která slibuje spásu. Žádný z nich nezemřel za nejednoznačné učení zprostředkované katolíky nevycházejícími z komfortních zón, usilujících o příznivé mínění okolní kultury. Když uvažujeme o magisteriu Církve, musíme mít na paměti také magisterium mučedníků.

P. Jerry Pokorsky
Přeložila Alena Švecová


Další články


Kněžství žen znemožňuje jednotu

17.06.2022, Catholic Herald

Po zveřejnění dohody anglikánsko–římskokatolické mezinárodní komise o duchovenské službě a kněžském svěcení – přestože se již začala konat první kanonická svěcení žen na kněze – nastalo období, kdy mnozí s optimismem očekávali, že se na otázku platnosti anglikánských svěcení bude moci pohlížet v novém světle.

Misogynie transgenderismu

10.06.2022, Catholic Stand

„Žena má svého vlastního ducha, který je životně důležitý jak pro společnost, tak pro církev“ (papež Jan Pavel II., promluva před modlitbou Anděl Páně 23. července 1995).

Pozornost vůči pobídkám Ducha svatého

06.06.2022, RC Monitor 11/2022

Čas od času se asi stane každému z nás, že zaslechne větu, která ho nikdy nenapadla, ale zamyslí-li se nad ní, nebo má-li dokonce i šanci si s jejím autorem pohovořit, dojde k závěru, že ho to samotného mohlo napadnout dříve. A něco takového se mi stalo docela nedávno.

Kořeny a důsledky ukrajinské krize

03.06.2022, Katholisches

Název Ukrajina etymologicky souvisí se slovanským výrazem „kraj“ a znamená cosi jako „pohraničí“. Ve skutečnosti je Ukrajina rozlehlá rovina s nejistými hranicemi, hustě osídlená a bohatá na zemědělské a nerostné zdroje. Historický původ této země je starověký: Řekové ji nazývali Skýtie a Římané Sarmatia. Od středověku až do pádu rakouské monarchie byla na Západě známa jako Rus, zatímco v Rusku se jí říkalo Malorusko, aby se potvrdila její příslušnost k carské říši.

Biskup Antonín Basler: Nový květ

13.06.2022, RC Monitor 11/2022

Věřím, že jsme už všichni mnohokrát ocenili církevní kalendář, který nám vždy znovu přináší svátky Páně, Panny Marie, andělů a svatých, takže nám dává příležitost nejen upevnit, co už známe, ale i sestoupit do větší hloubky, než se nám to podařilo v předchozích letech. Nicméně, protože nevíme dne ani hodiny, je dobře abychom tu novou příležitost uchopili vždy co nejlépe, poněvadž nevíme, zda nějaká příští ještě bude.

Matko Boží, zasvěcujeme Rusko a Ukrajinu: Význam zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 25. března 2022

22.06.2022, RC Monitor 12/2022

Dne 25. března 2022 papež ve spojení s biskupy a kněžími celého světa zasvětil celé lidstvo, Církev a zvláště Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Jaký je význam a smysl tohoto zasvěcení? Co mu předcházelo a co k němu vedlo? Co bude jeho důsledkem? Na tyto otázky se následující úvaha snaží odpovědět.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.