Magisterium mučedníků

21.04.2022, Catholic Culture

Každý máme nějakou svou komfortní zónu. Reakce na Ježíšovo povolání vyžaduje ochotu narušovat své komfortní zóny a zdůrazňuje význam křesťanského mučednictví.


Utrpení mučedníků má magisteriální autoritu, protože toto svědectví vyzdvihuje a potvrzuje základní prvky církevního učení.

Když Jindřich VIII. tvrdil, že je hlavou katolické církve v Anglii, většina lidí zůstala pohodlně zticha. Kromě Thomase Mora a Johna Fishera používali přední katolíci svoje náboženství jako zbožnou fasádu a odmítali pro jeho obranu příliš riskovat. Thomas More a John Fisher svědčí o nezrušitelnosti manželství a legitimní autoritě Církve. Je historickým paradoxem, že neplodná kultura a mělká vírou připravuje půdu pro slavné svědectví mučedníků. Tento vzorec se v průběhu staletí objevuje opakovaně.

Franz Jägerstätter byl rakouský odpírač vojenské služby za druhé světové války. Němci ho za to, že odmítl bojovat za nacistické Německo, odsoudili k smrti. V mládí měl Franz pověst nezkrotného člověka. Jako první ve vesnici vlastnil motorku a údajně byl otcem nemanželského dítěte. Roku 1936 se oženil s hluboce zbožnou ženou a na svatební cestu jeli do Říma, kde přijali požehnání od papeže Pia XI. Franz začal studovat Bibli a denně chodil na mši svatou. Když roku 1938 německá vojska vstoupila do Rakouska, byl zdrcený při pohledu na to, jak mnozí katolíci v jeho vesnici Němce podporují. Napsal: „Myslím, že tohle je snad nejsmutnější hodina pro pravou křesťanskou víru v naší zemi.“ Odmítl přísahat Hitlerovi a roku 1941 dostal jako rolník výjimku a vrátil se domů. Když uvažoval o svých zážitcích z vojenské služby, o omezování církve (kostely musely vyvěsit vlajky s hákovým křížem) a o zprávách o nacistickém programu „eutanazií“, začal si klást otázku nad morálností války. Radil se i s biskupem, ale ze setkání s ním odešel zklamaný nedostatečně rozhodnou ochotou postavit se nacistické ideologii.

Když byl Jägerstätter znovu povolán k vojenské službě, vyjádřil svou výhradu svědomí: „... že pro své náboženské názory odmítá vykonávat vojenskou službu se zbraní, že kdyby bojoval za nacistický stát, jednal by proti svému náboženskému svědomí..., že nemůže být zároveň nacistou i katolíkem..., že jsou určité věci, ve kterých člověk musí poslouchat Boha víc než lidi; s ohledem na přikázání ’budeš milovat svého bližního jako sebe samého‘... Byl však ochoten sloužit jako vojenský ošetřovatel.“ (Výňatek z odůvodnění rozsudku Říšského vojenského soudu z 6. července 1943.)

Kněz, který ho navštívil, ho sice apelem na jeho vlastenectví ke službě v armádě nepřesvědčil, ale poskytl mu útěchu touto zprávou: O rok dřív rakouský pallotinský kněz otec Franz Reinish odmítl vykonávat vojenskou službu z týchž důvodů a za svá přesvědčení zemřel. Roku 1943 nacisté Franze odsoudili k smrti za buřičství a tohoto oddaného manžela a otce popravili gilotinou. Jeho poslední zaznamenaná slova byla: „Jsem vnitřně plně spjat s Pánem.“ Bylo mu třicet šest let.

V červnu 2007 papež Benedikt XVI. – který jako mladý muž za války neochotně sloužil v jednotce protiletecké obrany na okraji Mnichova – prohlásil Franze Jägerstättera mučedníkem. V říjnu 2007 byl blahořečen. Jeho mučednictví zvýšilo magisteriální hodnotu jeho svědectví: „... ani vězení, ani pouta, ani rozsudek smrti nemohou člověka připravit o víru a jeho svobodnou vůli.“

V listopadu 2021 mexické úřady odsoudily dva mexické kardinály, biskupa a tři kněze za porušování mexické ústavy. Hlavní terč, kardinál Juan Sandoval Íñiguez, před volbami varoval: „Pokud ti, kdo jsou u moci, zvítězí, přijde diktatura..., svoboda bude ztracena, protože tu mluvíme o systému, který je komunistický, socialistický a který zotročuje.“ Mexická ekonomika zchudne a bude zotročená „jako ve Venezuele a jako na Kubě“.

Kardinál Sandoval také upozorňoval na to, že „v sázce je dobro rodiny a [lidského] života, protože tato vláda přijala genderovou ideologii, která s sebou přináší veškerá nepřirozená zvěrstva, jež dokážou rozpoutat, což může ztěžovat život rodinám a ničit je“, bude podporovat „interrupce, rychlé rozvody, homosexuální chování a homosexuální sňatky“. Na závěr kardinál uvedl, že „komunisticko-marxistický řád“ ohrožuje náboženskou svobodu.

Sandoval povzbuzoval „většinu Mexičanů, kteří věří v Boha a jeho prozřetelnost, aby se k němu hodně modlili, aby nás osvítil a pomohl nám“, aby „prosili Pannu Marii Guadalupskou o pomoc a modlili se před nejsvětější svátostí“. Povzbuzoval Mexičany, aby „splnili svou občanskou povinnost“, šli k volbám a nenechali „volný prostor pachatelům zla“.

Slova kardinála Sandovala nejsou prázdné fráze. V Mexiku – stejně jako v mysli mnoha Američanů – je odluka církve od státu absolutní. Během soudního jednání jeden ze soudců kritizoval duchovní: „Volby nejsou nebeská ani duchovní záležitost... Nebeské vnuknutí nezpůsobí, že ve všeobecně volených pozicích budou nejlepší lidé.“ Pronásledování mexických duchovních, kteří odvážně dosvědčují důstojnost manželství a rodiny, představuje právě probíhající mučednictví.

Křesťanští mučedníci riskují a vydávají svůj život v Ježíši pro pevnou jistotu víry, která slibuje spásu. Žádný z nich nezemřel za nejednoznačné učení zprostředkované katolíky nevycházejícími z komfortních zón, usilujících o příznivé mínění okolní kultury. Když uvažujeme o magisteriu Církve, musíme mít na paměti také magisterium mučedníků.

P. Jerry Pokorsky
Přeložila Alena Švecová


Další články


Mučedníci zpovědního tajemství

11.05.2022, RC Monitor 9/2022

Čas od času asi každého z nás popadne jakýsi záchvat zvědavosti a zapomeneme na skutečnost, že opravdu nemusíme vědět úplně všechno. A ono to ani nejde. Asi se shodneme, že ta nejhorší zvědavost se týká toho, co skrývá svědomí těch druhých. A tak je pochopitelné, že se občas najde někdo, kdo vyzvídá na zpovědnících, z čeho se zpovídala ta či ona „zájmová osoba“. A občas ten někdo vyzvídá i za pomoci prostředků více či méně násilných.

Boží milosrdenství

25.04.2022, RC Monitor 8/2022

V roce 2000 během svatořečení sestry Faustyny ustanovil Svatý Otec Jan Pavel II. Svátek Božího milosrdenství pro celou církev a tak se mnozí připravují od Velkého Pátku modlitbou novény k Božímu milosrdenství, aby o 2. neděli velikonoční mohli načerpat co nejvíce duchovních darů. Dalo by se říct, že letos nám Bůh opravdu připomíná své milosrdenství, když při pohledu do kalendáře zjistíme, že předcházející den si my Češi, ale i Poláci a Maďaři připomínáme sv. Vojtěcha, pak přichází na řadu sv. Jiří a zároveň si tento den můžeme připomenout křest sv. Augustina a den poté ještě sv. Marka.

Dnešní skupinové myšlení: nekonečný koloběh hledání obětních beránků

16.05.2022, MercatorNet

Teorie davového násilí francouzského filozofa René Girarda vysvětluje mnohé o naší „kultuře rušení“. Pojem „groupthink“ (skupinové myšlení) vymyslel George Orwell pro svůj dystopický román 1984, publikovaný poprvé roku 1949. O několik let později se již tímto pojmem v klinické praxi popisoval běžný psychologický jev.

Až staneme na posledním soudu

09.05.2022, RC Monitor 9/2022

Tak nějak se mohl cítit člověk, který přišel ke zkoušce do kabinetu Prof. P. Ignáce Antonína Hrdiny O.Praem. V čele místnosti velký stůl za nímž seděla velká postava, jejíž mohutný hlas dokázal naplnit snad každou místnost. Ne bezdůvodně právě tento kněz Kristův profesně zasvětil svůj život kanonickému právu – projevu Boží spravedlnosti v tomto světě.

Stigmata lásky k Bohu i k bližním

29.04.2022, RC Monitor 8/2022

O svátku Božího milosrdenství, na druhou neděli velikonoční nás evangelium zve pohlédnout do Kristových ran. Evangelista Jan nám vypráví o nedělním setkání vzkříšeného Pána s učedníky: Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.

Lid, papež a Maria: Zasvěcení spojuje nebe a zem

19.04.2022, La Nuova Bussola Quotidiana

Po intenzivní kající pobožnosti, během níž Svatý Otec žádal Boha o odpuštění ve jménu všech, došlo slavnostním zasvěcením ke znovu-spojení mezi Nebem a zemí.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.