Co svatí říkali o sv. Josefovi?

29.10.2021, Catholic–Link / RC Monitor 20/2021

O sv. Josefovi se můžeme hodně dozvědět od těch, kteří studovali jeho zvyklosti a měli božské vnuknutí o jeho charakteru.


Citáty o svatém Josefovi
„I když se uchyluješ k mnoha svatým jako ke svým přímluvcům, obracej se obzvláště na svatého Josefa, neboť on má u Boha velkou moc.“ – svatá Terezie z Avily

„Svatý Josef byl vybrán mezi všemi lidmi, aby se stal ochráncem a strážcem panenské Matky Boží; obhájcem a pěstounem Božského dítěte a jediným spolupracovníkem na zemi, jediným důvěrníkem Božího tajemství v díle vykoupení lidstva.“ – sv. Bernard z Clairvaux

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo ’Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš. – Matouš 1,18–24

„Jdi tedy k Josefovi a udělej všechno, co ti řekne;
Jdi k Josefovi a poslouchej ho, jako ho poslouchali Ježíš a Marie;
Jdi k Josefovi a mluv s ním, jako s ním mluvili oni;
Jdi k Josefovi a raď se s ním, jako se s ním radili oni;
Jdi k Josefovi a cti ho, jako ho ctili oni; jdi k Josefovi a buď mu vděčný, jako mu byli vděční oni;
Jdi k Josefovi a miluj ho, jako jej milují oni.“ – sv. Alfons Liguori

„Někteří svatí mají tu výsadu, že nám poskytují svůj patronát se zvláštní účinností v určitých potřebách, ale ne v jiných; ale náš patron svatý Josef má moc pomáhat nám ve všech případech, v každé potřebě, při každém úkolu.“ – sv. Tomáš Akvinský

„Ve svatém Josefovi nachází Starý zákon svůj vhodný závěr. On dovedl vznešenou linii patriarchů a proroků k jejímu zaslíbenému naplnění. To, co jim božská dobrota nabídla jako příslib, on držel ve své náruči.“ – sv. Bernardin Sienský

Becky Roach
Přeložil Pavel Štička


Další články


První papež, který cestoval letadlem

11.11.2021, Aleteia / RC Monitor 21/2021

Před druhým vatikánským koncilem papežové zřídkakdy cestovali mimo Řím.

Anglikánský biskup katolíkem

18.11.2021, Creative Minority Report / RC Monitor 22/2022

„Jedině katolická církev se nepřizpůsobuje modernímu světu. S tím, jak svět propadá čím dál většímu zmatku, se katolická církev bude mnohým stále víc jevit jako zdravá smysluplná cesta životem. Úplně postačí, když církev nezačne podléhat ‚duchu doby‘ a jednoduše řečeno zůstane katolická,“ říká biskup, který z anglikánské církve, jež se čím dál tím více snaží být poplatná světu, přestoupil do církve katolické.

Dům ze skla: Ekumenismus (nejen) ve Svaté zemi

01.12.2021, RC Monitor 23/2021

Latinský patriarcha v Jeruzalémě, Pierbattista Pizzaballa, nedávno komentoval nové směrnice, určené pro ekumenické soužití ve Svaté zemi. Schválilo je 5. října tamní Shromáždění katolických ordinářů a dokument vstoupí v účinnost 28. listopadu. Bude se týkat nejen Latinského patriarchátu, nýbrž také všech východních katolických církví (řecko–melchitské, maronitské, syrskokatolické, arménské a chaldejské), jež působí v Izraeli, Palestině, Jordánsku a Kypru.

Francouzští biskupové ohledně zpovědního tajemství

08.12.2021, Catholic Culture / RC Monitor 23/2021

„Zpovědní tajemství nám bylo uloženo, a proto je silnější než zákony republiky.“ Tato slova pronesl arcibiskup Eric de Moulins-Beaufort, předseda francouzské biskupské konference, v rozhovoru pro FranceInfo. Arcibiskup však záhy poté vydal omluvné prohlášení kvůli „neobratné formulaci“ (formulation maladroite) tohoto tvrzení.

Mše svatá

15.11.2021, farnostvejprty.webnode.cz / RC Monitor 22/2021

Nemáme nic krásnějšího, nic vznešenějšího a nic dražšího na tomto světě než oběť mše svaté. Jako pomůcku pro obnovení vztahu s Bohem nám Kristus ustanovil Církev a v Ní své svátosti. Nejvznešenější z nich je svátost eucharistie, svátost oltářní. Této svátosti se nám dostává při liturgii, kterou křesťané pro její nevýstižnost slovy pojmenovali podle posledních slov obřadu „Ite missa est“ – tedy missa, počeštěně mše. Sám Bohočlověk, Boží Syn, se v ní obětuje za nás, a proto tato jeho oběť má nekonečnou cenu.

Čas bídy a čas blahobytu

02.12.2021, RC Monitor 23/2021

Onehdy jsem byl obdarován knihou (sborníkem) zabývajícím se školstvím. Jeden z autorů (PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.) popisující současný stav (ne zrovna lichotivý) udával jako příklad dobu chudoby a dobu blahobytu.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2021 Res Claritatis, z.s.