Hospodin se stará

30.03.2023, RC Monitor 6/2023

A ke kříži se zase belháme. Jsme alespoň o krok blíže oné vyvýšené lásce? Nebo jen rok co rok jak kolem horké kaše obcházíme a ani prstem se nedotkneme ran Spasitele?


Svátosti lehkovážně přijímáme a bol světa svou lehkostí života neuzdravujeme. A do strázní našich sebezpytů jak hvězda jitřní zazáří ta, která byla Bohem od věčnosti vybrána, aby její čistá duše i tělo přijaly slovo Gabrielovo. To Světlo světa bylo pro nás od věčnosti nachystáno. Archanděl byl poslán Bohem, aby našel onu řádku, o kterou by se věčné Slovo mohlo v tomto světě opřít. A našel vyvolenou dceru Izraele. A Slovo od té chvíle začalo žít a pak přišlo narození, hlásání, utrpení a kříž, který jen čárkou v Boží větě je. A víra nám vlévá jistotu, že Zmrtvýchvstání již bylo tu. A soud čeká nás a druhý příchod Páně. Kéž by to již bylo. Amen, přijď, Pane Ježíši.

Maria byla ta, které hřích, dědičný ani osobní, svobodu nezmenšil, a ona mohla vším, co měla, říct z hloubi srdce to slovo svět zachraňující. A toto fiat (staň se!) do stvoření zaznělo a temnota i se svým pánem Satanem se zachvěla, neboť i ona spatřila, že záchrana lidstva již začala, a to se jí nelíbilo. Však i my vidíme, jak divné věci se kolem dějí, když o spásu svoji začneme se rvát. To hned je člověk napadán snad ze všech stran a jako by celý svět začal volat: nic neměň, buď sám sebou. A svět se začne lísat k nám. Je třeba odolat a každý den si svým fiat nechat Bohem požehnat.

A Matka Boží nás k Synu svému, i Otcovu, neomylně vede. Ona nás uvádí do pravé pokory, abychom k věčnému Slovu Božímu vzhlíželi jak děti k milujícímu otci svému. Ne jak všeználci, kteří by Bohu radit chtěli, jak oběť mešní slavit, jak Písmo svaté číst, co mravnost lidská jest. Skloň se, má duše, a nechť Duch Svatý se ujme toho, co staré je, co unaveno. Ať Jeho Slovo i ve mně povstane a miluje a pak, snad, i na kříž dospěje. Toť úkol křesťana, vyvýšit Lásku nad sebeláskou. A zašeptat: „buď vůle tvá.“ Je čest pro Církev umírat, a dá-li Bůh, i v jeho síních vstát.

P. Ondřej Špinler


Další článkyVlídnost: Ctnost, o kterou stojí za to usilovat

20.04.2023, EpicPew

Vlídnost spadá do kategorie křesťanské spravedlnosti. Právě jejím prostřednictvím můžeme člověku prokázat úctu, kterou si zaslouží. Jde o ctnost, o níž jako katolíci neslýcháme příliš často. Existují čtyři kardinální ctnosti, jimiž jsou moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Tyto ctnosti slouží v naší víře jako pilíře v tom, jak máme víru žít a projevovat. Co je tedy vlídnost a jak ji v našem každodenním životě praktikovat?

Zmrtvýchvstání Páně

10.04.2023, RC Monitor 7/2023

Je neděle Vzkříšení. Po temné noci vychází Slunce, hrob se stává kolébkou nového života. Smrti poprvé v dějinách navždy uniká její kořist. Největší zvrat v celých dějinách lidstva. Něco, co se týká naprosto každého člověka v každé době.

Je slučitelné být občanem a být křesťanem?

22.09.2023, RC Monitor 17/2023

Na různých webech, kde se diskutuje o manželství (především v kontextu rozšíření instituce manželství i na homosexuální páry), se často ze strany křesťanů, kteří nejsou proti tomuto rozšíření, objevuje jedna argumentace. Ve zkrácené podobě si ji můžeme shrnout následovně: Pro mě zůstane manželství, tedy svátost manželství, výlučně heterosexuální, ale jako křesťané nemáme právo mluvit do toho, co si sekulární stát ustanoví.

Nezapomínejme v modlitbách

24.04.2023, RC Monitor 8/2023

Často můžeme slýchat, že čas zahojí všechny rány. Ale přiznejme si, že ani čas není v mnoha případech a situacích zázračný všelék na bolesti a rány, které umí uštědřit tento svět. Čas nám někdy pomůže zapomenout na věci nepříjemné, o kterých jsme slyšeli, či nám byly zprostředkovány, nebo se nás nějakým způsobem dotkly. A pak je tu ještě jeden faktor, jakási únava, která se časem projeví nezájmem o utrpení druhých.

Kam to vlastně jdu a proč?

22.05.2023, RC Monitor 10/2023

Ve čtrnácté kapitole Janova evangelia říká Pán Ježíš Tomášovi: „Já jsem cesta pravda a život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. Z toho může vyvstat zcela osobní otázka; jdu já tou správnou cestou? Je má cesta pravdivá a opravdová a vede k životu?

Svátostná výbava

07.06.2023, RC Monitor 11/2023

Na Hod Boží Svatodušní se mnohde biřmovalo a mnozí tedy obdrželi onu svátostnou „výbavu“ pomáhající jim k tomu, aby mohli lépe svědčit o víře, ji bránit a v jejím šíření pomáhat. Nakonec, i my jsme onou „výbavou“ byli obdarováni.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2023 Res Claritatis, z.s.