Jak zemřel sv. Josef?

13.09.2021, Aleteia.org / RC Monitor 17/2021

10 věcí, které byste měli vědět o sv. Josefu: Papež František ustanovil, že od 8. prosince 2020 se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli.


Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

A co víte o sv. Josefu vy, abyste se mohli konkrétně inspirovat jeho příkladem? V tomto miniseriálu vám přinášíme 10 věcí, které byste vědět měli.

9. Jak zemřel sv. Josef?
Mnohé tradice tvrdí, že Josef zemřel v náručí nebo v přítomnosti Ježíše a Marie.

O životě sv. Josefa, Ježíšova pěstouna, je toho fakticky známo jen málo. V evangeliích je zmíněn pouze několikrát a nikdy nic neříká. Avšak většina biblistů se domnívá, že Josef zemřel před Ježíšovým ukřižováním. Důvodem je zejména skutečnost, že Josef nebyl při ukřižování přítomen a v Janově evangeliu Ježíš svěřuje svou matku někomu mimo svou rodinu (srov. Jan 19, 27).

S ohledem na tento historický scénář mnohé tradice tvrdí, že Josef zemřel v náručí nebo v přítomnosti Ježíše a Marie. Je to nádherný obraz, který vedl církev k tomu, že Josefa prohlásila patronem „šťastné smrti“. Existuje mnoho popisů tohoto okamžiku, ale jeden obzvláště působivý pochází ze spisů ctihodné matky Marie od Ježíše, z Agredy (známa též jako bilokující řeholnice). O této epizodě píše v „Mystickém městě Božím“ a uvádí ji jako soukromé zjevení. Poté se tento Boží muž s nejhlubší úctou obrátil ke Kristovi, našemu Pánovi, a snažil se před ním pokleknout. Ale nejsladší Ježíš k němu přistoupil, vzal ho do náruče, kde s hlavou spočívající na Ježíšových rukou svatý Josef řekl: „Můj nejvyšší Pane a Bože, Synu věčného Otce, Stvořiteli a Vykupiteli světa, uděl své požehnání svému služebníkovi a dílu svých rukou. Odpusť mi, ó nejmilosrdnější Králi, viny, kterých jsem se dopustil ve tvé službě a společnosti. Chválím a vyvyšuji Tě a vzdávám ti věčné a srdečné díky za to, že jsi mne ve své nevýslovné dobrotivosti zvolil za snoubence své pravé Matky. Tvá velikost a sláva buďte mým díkůčiněním po celou věčnost.“ Vykupitel světa mu udělil své požehnání slovy: „Otče můj, odpočívej v pokoji a v milosti mého věčného Otce a mé. Prorokům a svatým, kteří tě očekávají v předpeklí, přines radostnou zvěst o jejich blížícím se vykoupení.“ Při těchto Ježíšových slovech, když spočíval v jeho náruči, přešťastný svatý Josef zemřel a Pán mu sám zavřel oči. Ať už se stalo cokoli, Josef jistě zemřel „šťastnou smrtí“ v přítomnosti té nejvíce milující ženy a syna na celém světě. Zde je krátká modlitba ke sv. Josefu, která jej žádá o přímluvu, aby i naše smrt byla „šťastná“. Svatý Josefe, který jsi naposledy vydechl v náruči Ježíše a Marie, získej pro mne tuto milost, abych mohl vydat svou duši ve chvále a pokud nebudu schopen nahlas, pak alespoň v duchu řekl: „Ježíši, Marie a Josefe, vám obětuji své srdce i duši. Amen.

Překlad Pavel Štička


Další články


Požehnané a radostné Vánoce

24.12.2021, RC

Vážení čtenáři, naši podporovatelé, když vstupujeme do nového roku, je to vždy s přáním, abychom Vám přinášeli dobré čtení třeba k podvečernímu čaji nebo ke sklence vína po nešporách. Děkujeme za Vaši přízeň v tomto nesnadném roce, děkujeme za Vaše dary. Přejeme Vám požehnané a radostné Vánoce, vždyť se nestalo nic menšího, než že se nám, nám narodil Spasitel. Bůh má svět pevně ve svých rukou. Přejeme Vám důvěru, naději a plnost Božího požehnání.

Slzavé Vánoce

03.01.2022, RC Monitor 24/2021

„(...) dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel.“ Zpráva, kterou anděl oznamoval pastýřům, vyvolala v srdcích těchto prostých lidí pocit radosti a zároveň potřebu vidět „Vtělené Slovo“ na vlastní oči. Rychle se rozhodli: „Pojďme do Betléma a podívejme se, co se tam stalo.“ To, co viděli, proniklo hluboko do jejich srdcí.

Jiří Strach: Když se podíváte do historie Církve, vždycky se to mlelo

20.12.2021, RC Monitor 24/2021

Oslovili jsme pana Jiřího Stracha, věhlasného českého režiséra a herce, s prosbou o rozhovor. Měl být vánoční, ale nakonec „Lotrando mudruje“ s láskou, zkušeností a nabytou životní moudrostí o mnohých dalších dosti podstatných věcech. Však posuďte sami.

Sedm důvodů, proč se radovat, že slavíme Vánoce, a ne svátek neporaženého Slunce

26.12.2021, MercatorNet

Představme si na chvíli, že by Vánoce nikdy nenastaly a že by se římskému císaři Aureliánovi roku 274 našeho letopočtu podařilo ustanovit na 25. prosince svátek neporaženého Slunce – Sol Invictus.

Biskup Kročil: Zoufat si nebo hledat pomoc?

17.01.2022, RC Monitor 1/2022

S velikými rozpaky jsme se rozloučili s uplynulým rokem, charakterizovaným mnohými zvraty. Poslední den v kalendářním roce, jak je tomu dobrým zvykem, jsme děkovali Bohu za vše, co jsme mohli prožít a chválili jej zpěvem Te Deum. Nyní vstupujeme do nového roku, který bude i nadále poznamenán dopady pandemie, která bude i nadále otvírat velké nejistoty v oblasti ekonomické i společenské. Na začátku roku jsme svěřili naše životy i naše farnosti pod ochranu Panny Marie.

Krize dneška podstatně souvisí s krizí kněžství

05.01.2022, National Catholic Register / RC Monitor 24/2021

Autor říká, že ve své nové knize chce vyjádřit svou lásku ke kněžím a povzbudit jak ty, kteří zápasí, tak ty, kdo se ve svém povolání cítí být silní. Kardinál Robert Sarah vyzývá v nové knize katolické kněze k duchovní obnově a tvrdí, že tato obnova nepřijde prostřednictvím strukturálních změn, nýbrž znovuobjevením kněžského poslání a identity jako Kristovy přítomnosti ve světě.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2022 Res Claritatis, z.s.