Jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost!

04.11.2023, burv.sk

Pastýřský list rožňavského biskupa Mons. Stanislava Stolárika. Napsal jej před slavností Všech svatých. Vřele doporučujeme jako vzdělávací dopis vaší pozornosti. Říká se tomu základní katecheze!


Milovaní bratři a sestry!

V době, kdy vzpomínáme na naše zesnulé, připomínáme si pomíjivost života na zemi a to, že i ta nejlépe vysportovaná a udržovaná těla se po smrti v hrobě rozkládají. Veškerá energie, finance, čas... investované do zdraví byly promarněny?

A jaký smysl má křest a další svátosti, když stejně zemřeme? Křest je zárodkem věčného života a i při umírání má velký význam, protože "život (člověka) neodnímá, pouze mění", obrazně řečeno - ve smrti přecházíme jakoby "lávkou" na druhou stranu řeky, na níž život pokračuje, ale bez konce. Křest nám umožnil rozvíjet v sobě Boží život přijímáním svátostí ve společenství církve. Jak jsme tuto Boží nabídku využili - to bude rozhodující pro celou naši věčnost. Po smrti automaticky nevběhneme do nebe sportovců, umělců, kominíků, zedníků... a tak dále, protože žádné takové "nebe" neexistuje! Existuje jen jedno nebe, které nám otevřel Ježíš Kristus svou smrtí na kříži a vzkříšením. Na druhé straně života na nás bude Ježíš čekat s našimi drahými zesnulými, kteří už jsou v nebi. Po smrti na nás bude čekat jako věčný Soudce, který nám připomene, že „ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi" (srov. Mt 10,32). Připomene nám také: Když jsem umíral na kříži, dva lotři vedle mě měli možnost buď litovat svého hříšného života, nebo odmítnout mou nabídku odpuštění. Jeden z nich nabídku přijal a ještě ten den byl se mnou v ráji. Druhý se mi vysmál a nabídku odmítl, nevyužil šance!

Také každý pokřtěný člověk v okamžiku, kdy se mu zhorší zdravotní stav (tj. nečeká, až upadne do bezvědomí, i když i tehdy je třeba zavolat kněze), má šanci a může zavolat kněze, litovat hříchů celého života, vyzpovídat se, přijmout svátost pomazání nemocných a eucharistii, a tak se s plnou důvěrou svěřit do náruče Božího milosrdenství. Přijetí těchto svátostí má pro umírajícího pokřtěného důsledky pro celou věčnost! Pokud pokřtěný člověk praktikoval za života některou z pobožností, které slibují, že takový člověk nezemře bez kněze a bez slavení svátostí umírajících (např. pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci a devíti prvním pátkům nebo pobožnosti pěti prvních sobot...), stane se tak. I kdyby k nemocnému nemohl přijít kněz, ať nemocný činí pokání za všechny hříchy života a Bůh ve svém milosrdenství již zajistí, aby milost odpuštění přišla tam, kde v danou chvíli nemohla přijít vytoužená svátost.

Je velmi potřebné a důležité modlit se také za nerozhodného člověka, který odmítá přijmout svátostné smíření s Bohem, když umírá. Pamatujme na dané sliby: v modlitbě ke svatému Josefovi za dobrou smrt; k Panně Marii; a v modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství za umírající, a to i na dálku. Znovu a znovu si připomínejme, že Ježíš na kříži odkázal každého z nás do starostlivé péče Panny Marie, když nám skrze Jana řekl: "Všichni se modlíme: "Hle, Tvá matka!" (J 19,27). A tak se při modlitbě Zdrávas Maria zastavme a ztišme zvláště u slov "pros za nás hříšné nyní i v hodině smrti naší". Tato slova modlitby mohou jednoho dne rozhodnout o naší věčnosti. Pán Ježíš nám však Pannu Marii doporučil pro celý život, nejen pro jeho konec. Proto pravá mariánská úcta patří zcela přirozeně k životu věřícího člověka.

Nepodceňujme staré rčení: "Jaký život, taková smrt, jaká smrt, taková věčnost!" a "čas plyne a věčnost čeká". Děkujme Bohu, že i když jsme žili nedobře, můžeme se i v poslední chvíli upřímnou lítostí zachránit pro věčnost. Rozhodně však na tuto chvíli nespoléhejme, protože víme, jak bychom měli žít, abychom měli dobrou smrt a šťastnou věčnost. Modleme se denně před spaním kajícnou modlitbu za své hříchy. To nás může zachránit, kdybychom v noci náhle zemřeli.

Když svatá Monika umírala mimo svou vlast, řekla svým synům, svatému Augustinovi a jeho bratrovi: "Není důležité, kde mě pohřbíte, především na mě vzpomínejte u oltáře." Doporučení svaté Moniky je velmi důležité i po smrti našich bližních, kteří, pokud se i v poslední chvíli obrátí a budou zachráněni pro věčnost, se pravděpodobně musí připravovat na vstup do nebe v očistci. Tato příprava je obvykle velmi bolestná, protože očistcová muka jsou srovnatelná s pekelnými. Rozdíl je v tom, že pekelná muka pro zatracence nikdy nekončí, jsou věčná. Za duše v očistci můžeme prosit o zkrácení jejich utrpení prostřednictvím mší, modliteb a obětí. Ve svaté zpovědi se odpouštějí hříchy, ale existují také tresty za spáchané hříchy, které nejsou plně odpuštěny ani ve svaté zpovědi. Proto se živému člověku uděluje pokání nebo si ho sám ukládá, protože pokáním se člověk očišťuje i od trestů za hříchy. Těžkosti a nemoci, pokud je přijmeme v pokoře a odevzdanosti, mohou být odčiněním našich trestů za hříchy již zde na zemi.

Ať smrt milované osoby neznamená konec našeho vztahu s ní. Pociťujme v sobě potřebu neustále pomáhat zemřelému, aby se co nejdříve dostal z očistce do nebe. Modleme se za duše v očistci zvláště v "pašijové" době (od 1. do 8. listopadu, také návštěva hřbitova) a o prvních sobotách v měsíci. Pokud se v rodinách udrží tato praxe pomoci duším v očistci, nyní žijícím se tato pomoc vrátí, až budou sami v očistci. I když procházíme kolem hřbitova, vždy se alespoň krátce pomodlíme za duše v očistci. Ježíš byl po své smrti na kříži sňat z kříže a vložen do náruče Panny Marie. Každá naše upřímná modlitba za zesnulé může být také prosbou, aby "náš" zesnulý byl ve svých očistcových bolestech také "objat" Pannou Marií a dostal sílu tyto bolesti snášet.

Dáme-li si na hrob nápis "nezemřeme v srdcích lidí", nebude mít dlouhého trvání, protože i oni zemřou. Není to ani svědectví o naší víře v Krista, který zvítězil nad smrtí. Pokud však na našem hrobě bude Kristův kříž a například jeho slova: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít" (J 11,25), může tento nápis na chladném kameni oslovit ty, kdo se u hrobu zastaví, a přimět je k zamyšlení nad věčností s Kristem.

Hrob není "konečnou zastávkou", neboť věříme, že v poslední den vstaneme z prachu země a setkáme se se svým Vykupitelem, a to už bude věčné setkání v radosti. A všechno to začalo křtem. Jak moc musíme děkovat všem, kteří se postarali o náš křest a otevřeli nám tak cestu do nebe! Jak jsme stárli, nemuseli jsme se už o udržení směru do nebe starat sami. Možná je důležité si znovu připomenout potřebu přijímat svátosti, které nás usmiřují s Bohem v době našeho odchodu před jeho tváří. Přijímání těchto svátostí je zvláštním časem obnoveného vztahu s Bohem. Je to jako "nové Vánoce" v duši člověka, kdy se možná po dlouhých letech bloudění, nezájmu a hříchu znovu rodí Kristus a do duše pokřtěného znovu vstupuje Boží pokoj. Při vstupu na věčnost pak po Ježíšových slovech: „Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem." (srov. Mt 25,23), jistě nebudeme litovat, že jsme se během svého pozemského života zajímali o Boží život ve své duši nebo se alespoň v poslední chvíli smířili s Bohem.

S prosbou: "Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí" vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Mons. Stanislav Stolárik
slovenský římskokatolický duchovní, biskup rožňavský


Další článkyPožehnané Vánoce!

24.12.2023, RC

"Dávejte si pozor, abyste neodmítli dát lidem almužnu slova o Nejvyšším." (Řehoř Veliký)
Přejeme požehnané a milostiplné Vánoce a vytrvejte i v novém roce v dobrém.
Děkujeme, milí čtenáři, za vaši věrnost a veškerou podporu!

Ex orbe et Urbe - 14. 12. 2023

14.12.2023, RC

Ed. Condon na portálu The Pillar přináší rozsáhlý exkluzivní rozhovor s Raffaelem Mincionem – obchodníkem, který patří mezi hlavní obžalované ve vatikánském procesu s kardinálem Becciu. Ed. Condon shrnuje: „Během naší mnohahodinové konverzace Mincione zodpověděl a vysvětlil každou myslitelnou otázku, kterou by mu někdo mohl položit ohledně jeho jednání s Vatikánem. Uvěřit mu znamená akceptovat příběh, který jej vykresluje nejprve jako terč skupiny lidí kolem Státního sekretariátu, a potom jako obětního beránka žalobců snažících se zažehnat průšvih a získat něco z peněz pro Vatikán zpět.“ Ale Condon se ptá: „Taková naivita jde těžko dohromady s jinak úspěšnou Mincioneho kariérou ve žraločím světě londýnských finančníků. Je tohle člověk, kterému měl Vatikán svěřit 200 milionů eur?“

Trénink ctností

26.02.2024, Fatym.com

Slovo askeze nemá mezi lidmi dobrý zvuk. Chápe se to jako odpírání si kdečeho dobrého. Asketa je vyzáblý člověk, protože odmítá dobré jídlo, zamračený člověk, protože si odmítá kdejakou pohodu a spal by nejraději na hřebících, kdyby to uměl. Je to představa zkreslená. Řecké slovo askesis znamená v původním smyslu trénink, nacvičování určitého cviku. Tedy ne negativní odmítání něčeho dobrého, ale positivní nacvičování něčeho dobrého. Dobrého návyku. A dobrému návyku říkáme ctnost. Budeme se tedy zabývat askezí v kladném smyslu. Budeme se zabývat nácvikem dobrých vlastností, které, když je jednou získáme, neponechají v nás žádné místo pro staré nectnosti, zlozvyky.

Jak se něco stává někým

18.12.2023, RC Monitor 23/2023

Známý katolický kněz a publicista, místopředseda etické komise Ministerstva zdravotnictví, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a externí spolupracovník Katedry zdravotnického práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Marek (Orko) Vácha vyjádřil 28. listopadu 2023 na serveru iROZHLAS.cz svůj názor na bytostný status lidského plodu. Doslova řekl: „Zda je embryo něco nebo někdo, je otázkou nerozřešitelných debat. Ve chvíli porodu se již jedná o osobu, oocyt (vajíčko – pozn. red.) ani spermie osobami nejsou. Někdy v těch 280 dnech se něco stane, nenastane ovšem žádná magická transformace z bytosti na osobu, proces je kontinuální.“

Pět každodenních dobrodiní od našeho anděla strážného

08.02.2024, TAN Direction

1. Chrání nás v nebezpečí
Z Písma svatého, ze života světců i z každodenních zkušeností obyčejných lidí lze uvést bezpočet případů, kdy andělé někoho ochránili uprostřed fyzického nebezpečí. K těm zmíněným v Písmu patří záchrana Lota a jeho rodiny ze Sodomy, ochrana tří hebrejských mládenců v babylonské ohnivé peci, pomoc poskytnutá Judovi Makabejskému a jeho vojsku a vysvobození sv. Petra z vězení.

Ex orbe et Urbe - 4. 3. 2024

04.03.2024, RC

V Miláně se bývalý prezident Papežské rady pro legislativní texty kardinál Francesco Coccopalmerio spolu s milánským arcibiskupem Mariem Delphinim, prezidentem Papežské teologické akademie Antoniem Staglianem a františkánským teologem Zbigiewem Sucheckim zúčastnili celodenního setkání za zavřenými dveřmi se třemi velmistry největších italských zednářských lóží.


načíst další


Články e-mailem

Týdenní přehled nových článků přímo do vaší e-mailové schránkyČtrnáctideník Monitor

Tištěný publicistický čtrnáctideník Monitor bude ve vaší poštovní schránce každý druhý pátek. Zasílání je bezplatné a je hrazené výhradně z darů čtenářů.MONITOR - svět katolickýma očima

redakce@rcmonitor.cz

© 2002-2024 Res Claritatis, z.s.